Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference → Studentská vědecká konference v roce 2008
iduzel: 14811
idvazba: 17998
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 11:39:30
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference v roce 2008

Stanovení obsahu nenasycených nearomatických uhlovodíků ve středních ropných frakcích

Autor: Frolík Jan
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Petr Straka
 

V práci je použit model ropovodu, který je konstruován tak, aby bylo možné simulovat podmínky při reálné dopravě ropy a získat vzorek vzniklých parafinických úsad pro jejich další charakterizaci. Cílem práce je stanovení vlivu délky modelu ropovodu na množství a vlastnosti vzniklých úsad v závislosti na čase.
Pro experimenty byly použity dvě délky modelu ropovodu: 150 a 300 mm. Pro oba modely byla stanovena závislost množství a kvality vzniklých úsad na čase. Množství vzniklých úsad bylo stanoveno vyvážkou a kvalita úsad byla posuzována na základě obsahu a distribuce přítomných n-alkanů.
Na základě získaných výsledků bude vybrána taková délka modelu ropovodu a doba experimentu, aby během dalších prací bylo získáno dostatečné množství vzorku úsad pro následná analytická hodnocení. 


Cyklické acetaly glycerinu jako aditiva do paliv

Autor: Kapasný Ondřej
Ročník: B3
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Zlata Mužíková
 

Výroba a spotřeba biopaliv se v posledních letech neustále rozrůstá. V Evropských podmínkách se nejvíce rozšířilo používání bioethanolu a methylesterů řepkového oleje. Při výrobě methylesterů rostlinných olejů vzniká jako vedlejší produkt velké množství glycerinu, pro nějž je nutné najít vhodné využití. Jedna z možností je výroba kyslíkatých komponent do paliv jakými jsou např. cyklické acetaly glycerinu a aldehydu. Tato práce se zabývá separací cyklických pěti- a šestičlenných acetalů glycerinu a acetaldehydu za účelem přípravy těchto čistých látek. U připravených čistých acetalů byly stanoveny hmotnostní, infračervené a 1H NMR spektra. 


Simulace technologických jednotek v průmyslu zpracování ropy

Autor: Kuba Josef
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, CSc.
 

Práce tvoří úvod do problematiky využití programového vybavení pro simulaci chemicko-technologických procesů v průmyslu zpracování ropy. Shrnuje základní principy tvorby matematických modelů komplexních procesů a podává informaci o účelech a přístupech v simulaci kontinuálních i diskontinuálních chemických výrob. Podstatná část práce je věnována specializovaného software a jeho využití v praxi, počínaje získáváním provozních a fyzikálně-chemických dat, přes sestavení až po "ladění" modelu procesu. Jednotlivé kroky jsou demonstrovány na simulačním výpočtu jednotky hydrogenační rafinace plynového oleje. 


Nízkoteplotní vlastnosti produktu společné hydrogenační rafinace středního ropného destilátu a řepkového oleje

Autor: Lužná Kateřina
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Pavel Šimáček, CSc
 

Práce je zaměřena na hodnocení nízkoteplotních vlastnosti produktu hydrogenační rafinace, pro kterou byla jako surovina použita směs atmosférického plynového oleje (90 % hm.) a řepkového oleje (10 % hm.). Tento produkt představuje v podstatě alternativní motorovou naftu obsahující biosložku založenou na čistě uhlovodíkové bázi.
V rámci práce bylo provedeno měření teploty vylučování parafinů (TVP), teploty filtrovatelnosti (CFPP) a bodu tekutosti (PP) výše uvedeného produktu a produktu hydrogenační rafinace čistého plynového oleje použitého pro přípravu směsi. Vedle toho byl sledován vliv přídavku dvou druhů depresantních aditiv na nízkoteplotní vlastnosti výše uvedených produktů. 


Detergentní schopnosti nové generace motorových olejů

Autor: Maleňáková Vendula
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
 

Práce je zaměřena na ověření a vývoj některých postupů pro testování detergentních a dispergačních schopností nové generace tzv. „low SAPS“ motorových olejů. Důvodem pro tuto práci byly některé známky předčasného zhoršování detergentních vlastností těchto olejů, zejména při provozu v režimu prodloužených servisních intervalů v dieselových motorech.
V práci je podán přehled výroby základových olejů a obecné složení aditivace motorových olejů. Jsou popsány změny ve složení olejů, které nastaly se zavedením emisních limitů EURO IV a díky nimž došlo k limitaci obsahu některých prvků v oleji. Jedná se zejména o obsah fosforu a síry a také o množství popelotvorných látek, tedy organokovových sloučenin. Organické sloučeniny vápníku nebo hořčíku jsou používány jako účinné detergenty a omezením jejich obsahu mohou být změněny detergenční vlastnosti oleje.
Experimentální část práce se zabývá ověřením, příp. úpravou, tzv. kapkového testu. Tento test se v minulosti používal pro testování detergentních vlastností motorových olejů. U moderních motorových olejů však již selhával vzhledem k jejich velkým detergentním schopnostem. Experimenty ověřují, zda snížený obsah detergentů v olejích nové generace nemohou ovlivnit výsledky kapkového testu tak, aby tento test mohl být znovu používán pro monitoring životnosti motorových olejů. 


Simulační výpočet jednotky redestilace benzínů

Autor: Němcová Kateřina
Ročník: B3
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, CSc.
 

Práce je věnována simulačnímu výpočtu jednotky redestilace benzínů. Zabývá se popisem reálné výrobní jednotky, řešeného problému (optimalizace procesu z hlediska výtěžku a kvality jednotlivých produktů) a jednotlivými kroky od sběru provozních dat přes sestavení simulačního schématu až po jeho odladění tak, aby výsledky simulace odpovídaly parametrům reálné jednotky. Účelem takto sestaveného modelu je pak studium změn provozních parametrů a jejich optimalizace. 


Výpočty chování kapalin za podmínek dvoufázového toku

Autor: Ravčuková Kateřina
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, CSc.
 

Práce je věnována teoretickému úvodu do matematického popisu vícefázového toku v soustavě kapalina-kapalina, a to jak v souproudém, tak protiproudém uspořádání toku fází, v zařízeních s různou geometrií. Uvedené výpočetní postupy jsou přínosem například pro návrh separačních zařízení, typickým příkladem použití v průmyslu zpracování ropy je odvodňování vytěžené suroviny.

Aktualizováno: 16.3.2015 15:47, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi