Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Řešené projekty → Aktuální granty a projekty ÚTRAP
iduzel: 56538
idvazba: 66006
šablona: stranka
čas: 7.6.2023 10:12:28
verze: 5319
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 56538
idvazba: 66006
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'utrap.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/resene-projekty/56538'
iduzel: 56538
path: 8548/7924/7930/7941/10315/14991/56538
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aktuální granty a projekty ÚTRAP

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Prof. Ing. Milan Pospíšil. CSc.
Trvání: 2022 - 2024
Spolupráce: Univerzita Karlova, ČVUT v Praze, Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Cílem projektu je rozvíjet modelovací nástroje a konsolidovat datové zdroje pro komplexní modelování dopravně-energetických scénářů. Pomocí těchto scénářů se pak bude modelovat dosažení cílů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v dopravě a ochrany klimatu. Na těchto základech pak budou zpracovány datově a modelově založené podklady pro koncepční a strategické rozhodování veřejné správy. Pravidelně bude vyhodnocováno plnění stávajících i chystaných cílů a povinností v oblasti využití OZE, snižování emisí CO2 a rozvoje čisté a udržitelné mobility postupně rozvíjeným integrovaným bottom-up a top-down modelováním dopravně-energetického systému. Vyhodnocovány budou rovněž dopady do sektorů energetiky a dopravy a nepřímé efekty do celé ekonomiky pro vytváření efektivních veřejných intervencí na podporu čisté a udržitelné mobility v ČR.

Studium klíčových faktorů ovlivňující hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA
Trvání: 2022 - 2024
Spolupráce: Institut environmentálních technologií VŠB-TUO

Projekt se zabývá studiem hydrogenace/deoxygenace modelových furanických a fenolických látek v plynné fázi na heterogenních nosičových kovových katalyzátorech. Pozornost je zaměřena na popis klíčových parametrů, které ovlivňují hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek, a objasnění původu rozdílné aktivity katalyzátorů při hydrogenaci/deoxygenaci samotných kyslíkatých látek nebo jejich směsí. Studována bude nejenom aktivita a selektivita katalyzátorů, ale i vliv jejich složení a vlastností (např. hydrogenační síla a oxofilicita) na aktivitu /selektivitu katalyzátorů a na adsorpci/desorpci kyslíkatých látek (jednotlivě i ve směsích) na těchto katalyzátorech. Projekt přispěje k lepšímu pochopení hydrogenace/deoxygenace směsí furanických a fenolických sloučenin, které je důležité pro budoucí zhodnocování kyslíkatých látek získaných z biomasy.

Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Jaroslav Aubrecht, 
Trvání: 2021 - 2024
Spolupráce: Lodz University of Technology, Poland
Selektivní transformace tzv. "platform chemicals", mezi něž patří 5-hydroxymethylfurfural (HMF) a kyselina levulová (LA), může poskytnout v budoucích biorafinériích chemikálie s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit tak udržitelnost chemického průmyslu. Doposud publikované postupy a katalyzátory však vykazují zatím příliš nízkou selektivitu k zajímavým cílovým produktům. Aby bylo možné přeměny na žádané produkty plně řídit, je nezbytné nejen popsat jednotlivé kroky reakčních přeměn, ale i pochopit roli jednotlivých funkcionalit heterogenních katalyzátorů na průběh reakcí. Rovněž je třeba zkombinovat příslušné funkcionality do návrhu multifunkčních katalyzátorů, které zajistí selektivní přeměnu výchozích látek na žádané produkty. Projekt se proto zaměří na návrh pokročilých heterogenních katalyzátorů a na pochopení klíčových faktorů pro dosažení vysoké selektivity v transformaci HMF a LA, jež je vysoce zajímavá z pohledu porozumění fundamentálním aspektům přeměn biomasy

Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha:
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
Trvání: 
2021-20213
Z rafinérského hlediska se ropy dělí na sirné a nízkosirné (tzv. sladké). Zatímco rafinérie v Litvínově je technologicky konfigurována pro zpracování ropy sirné, kralupská technologie zpracovává ropu sladkou. V současné době jsou strategické zásoby ČR uložené v systému Správy státních hmotných rezerv (SSHR) druhově sirné a sladké ropy se dlouhodobě neskladují. Za této situace je žádoucí eliminovat riziko a část zásob zajistit právě ve formě sladkých rop. K tomu jsou nezbytné informace pro nastavení správného nakládání s těmito typy rop za podmínek dlouhodobého uskladnění. Chování a skladovatelnost sladkých rop, které se vyznačují vyšším obsahem parafinických látek, se totiž mohou lišit od těch, které známe u sirných (zejména ruské REB), což může vést k technologickým obtížím spojeným se vznikem úsad ve skladovacích zásobnících a značným dodatečným nákladům. Řešení projektu spočívá v získání souboru dat - fyzikálně chemických vlastností a složení různých typů rop a jejich směsí, importovaných do ČR – a jejich studium v souvislosti s výsledky modelových skladovacích experimentů provedených za podmínek odpovídajících klimatickým podmínkám v ČR. Data získaná v rámci projektu budou použita pro zpracování metodik nákupu ropy dle požadovaných vlastností, pro hodnocení dlouhodobé skladovatelnosti směsí rop a správu dlouhodobého skladování sladké ropy v systému SSHR. To umožní SSHR správně řídit dlouhodobé zásoby rop ve skladbě odpovídající konfiguraci rafinérských výrob a eliminovat riziko výpadku rafinérie v Kralupech.

Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha:
Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
Trvání: 
2021-2023
Motorová nafta doznala za posledních 25 let podstatných změn ve složení. Naposledy to byl přídavek biopaliv v roce 2007, který zásadně ovlivnil možnosti jejího dlouhodobého skladování. Pro dlouhodobé skladování motorové nafty, např. pro SSHR nebo v případě záložních dieselových agregátů, je nutné zajistit použití motorové nafty bez biosložek typu FAME.  Vlastnosti motorových naft dodávaných na trh musí splňovat požadavky příslušných norem, nicméně jejich vlastnosti se mohou odlišovat na základě použitých technologií v dané rafinérii a také vlivem povýrobní aditivace. V rámci projektu bude navržen postup, pomocí kterého bude možné predikovat dlouhodobou skladovatelnost motorové nafty na základě analýzy jejích základních parametrů.v

Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Petr Straka, Ph.D.
Trvání: 2020 - 2024
Cílem projektu je úspěšně vyvinout technologii materiálového využití odpadních plastů a pryže z odpadních pneumatik, které budou následně využity v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR. Projekt vychází z potřeby integrace alternativních surovin do rafinérských a petrochemických technologií s cílem snížení uhlíkové stopy a efektivnějšího využití plastových odpadů. Z hlediska plánovaných změn v legislativě, přebytku odpadních plastů a nedostatečných možností v recyklaci a nedostatku technologií opětovného využití je tento návrh řešení zcela v souladu s politikou EU v oblasti nakládání s plasty.

Nosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědi

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. Jaroslav Aubrecht, Ing. Violetta Pospelova
Trvání: 2020 - 2022
Hlavním cílem projektu je přispět k fundamentálnímu porozumění vztahu mezi aktivitou Cu hydrogenolýzních katalyzátorů a jejich strukturou. Projekt se proto zaměří na řízenou syntézu nosičových Cu katalyzátorů na řadě jasně definovaných nosičů, aby byly připraveny hydrogenolýzní katalyzátory s různými strukturními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Především budou syntetizovány katalyzátory s různými velikostmi klastrů Cu, které budou mít vylepšenou dlouhodobou stabilitu (tedy odolnost vůči sintraci). Aktivita, selektivita i dlouhodobá stabilita katalytické aktivity syntetizovaných katalyzátorů bude studována v hydrogenolýze esterů a výsledky budou následně korelovány se strukturními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi katalyzátorů aby byly získány informace o vztahu mezi strukturou a aktivitou využitelné pro racionální design hydrogenolýzních katalyzátorů.

Společný výzkum a vývoj inovativního katalytického zpracování a technologie pro účinnou přeměnu rostlinných olejů na čistá paliva

Poskytovatel: MŠMT
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D.
Trvání: 2019 - 2021
Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s výrobcem katalyzátorů (Ranido) a čínskými partnery s komplementárním know-how vyvinout katalytický systém, který umožní konverzi triglyceridů na pokročilá biopaliva za příznivějších reakčních podmínek, než které jsou aplikovány v současných technologiích. Součástí tohoto cíle je vyvinout katalytický systém tak, aby byl flexibilní, pokud jde o konečné produkty, tj. aby kromě pokročilých biopaliv umožňoval i produkci mastných alkoholů. Dosažení tohoto cíle je podmíněno dosažením dílčích cílů projektu, jimiž jsou vývoj účinného hydrogenolýzního katalyzátorů, který zajistí selektivní přeměnu triglyceridů (rostlinných olejů) na směs mastných alkoholů, a vývoj izomeračního katalyzátoru, díky kterému budou směsi mastných alkoholů transformovány na směsi izoalkanů. První dílčí cíl bude hlavní náplní výzkumného týmu v ČR, zatímco zajištění druhého dílčího cíle bude v gesci výzkumného týmu v ČR. Integrací obou dílčích cílů pak bude možné dosáhnout hlavního cíle projektu, tedy vývoje flexibilního katalytického systému pro přeměnu triglyceridů.

Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů

Poskytovatel: MPO
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Martin Staš, Ph.D., Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Josef Tomášek
Trvání: 2019 - 2022
Cílem projektu Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů je vytvořit nový katalyzátor, který již neobsahuje chrom. Tento nový katalyzátor nabídne stejnou stabilitu, aktivitu i životnost jako v současnosti používaný katalyzátor na bázi mědi a chromu.

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D., Mgr. Valeriia Korolova
Trvání: 2019 - 2021
Hlavním cílem projektu je poskytnout základní pochopení vztahu mezi strukturními / texturními / acido-bazickými vlastnostmi a katalytickými vlastnostmi (aktivita / stabilita) rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů LDH (v objemové a nanesené formě). Naším cílem je objasnit, která bazická centra mají vynikající aktivitu/stabilitu v aldolové kondenzaci furfuralu a jak maximalizovat jejich počet. Abychom dosáhli tohoto ambiciózního cíle, stanovili jsme následující specifické cíle: (i) popsat změny strukturních / acido-bazických vlastností během transformace směsného oxidu na rekonstruovaný LDH, a to pomocí vhodných in-situ technik; (ii) stanovit vliv nosiče na strukturní / acido-bazické vlastnosti rekonstruovaných LDH nanesených na nosiči, (iii) objasnění vztahu mezi strukturními / acido-bazickými vlastnostmi (nanesených) rekonstruovaných LDH a jejich katalytickým chování (zejména aktivitou a dlouhodobou stabilitou).

Současná deoxygenace kyselin a fenolů v pyrolýzních olejích z aktivovaných kalů

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D., Ing. Bogdan Shumeiko
Trvání: 2020-2022
Projekt je zaměřen na objasnění vzájemných inhibičních efektů v průběhu společné deoxygenace směsí skládajících se z různých typů kyslíkatých látek (mastných kyselin a fenolů). Projekt se zabývá návrhem a studiem vhodných bifunkčních katalyzátorů s cílem popsat vztahy mezi podmínkami syntézy katalyzátorů a jejich výslednými vlastnostmi. Účinnost katalyzátorů bude studována v deoxygenaci směsí mastných kyselin a fenolů se záměrem pochopit vzájemné působení různých kyslíkatých látek během deoxygenace. Tyto informace pomohou zlepšit návrh katalyzátorů. Vedle toho budou rovněž studovány i inhibiční účinky dusíkatých sloučenin. Tyto poznatky mohou přispět k pokroku v deoxygenaci komplexních surovin jakou jsou pyrolýzní oleje z aktivovaných vodárenských kalů.

BioMates - Reliable Biobased Refinery Intermediates

Poskytovatel: H2020
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Martin Staš, Ph.D., Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Josef Tomášek, Ing. Bogdan Shumeiko, Ing. Miloš Auersvald
Trvání: 2016-2021
Projekt BioMates usiluje o spojení inovativních technologií na zpracování biomasy 2. generace s cílem dosažení hospodárné výroby meziproduktů, které mohou být využity jako dostupné obnovitelné suroviny ve stávajících ropných rafinériích současně s konvenčními nástřiky. Výsledný koncept BioMates umožní 1) prostřednictvím snížení nároků na fosilní energii snížení výrobních nákladů, 2) využitím dostupné rafinérské kapacity minimalizaci investičních nákladů a 3) zvýšení obsahu biosložek v motorových palivech.

Výzkum nových materiálů pro chemický průmysl (FUTUREMAT)

Poskytovatel: MŠMT
Řešitelé za VŠCHT Praha: Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
Trvání: 2016-2020
Za účelem podpory výzkumu v oblasti katalýzy bylo z prostředků OPPK, v rámci projektu Centrum „single-site“ katalýzy (CZ.2.16/3.1.00/24501), pořízeno špičkové přístrojové vybavení, které umožnilo rozvinout pracoviště lokalizované v prostorách VŠCHT Praha, za účelem provádění základního výzkumu v oblasti katalytických procesů na vysoké úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími pracovišti v Evropě a ve světě. Předmětem řešeného projektu je podpora tohoto centra ve vývoji nových materiálů a katalyzátorů, jejichž společným znakem je jeden typ aktivního místa, zodpovědného nejen za vysokou aktivitu katalyzátoru, ale především za vysokou selektivitu. Vývoj nových materiálů zahrnuje jejich přípravu, charakterizaci a testování. Pro každou z těchto oblastí jsou v rámci projektu zřízeny odborné skupiny, které jsou zastřešeny Skupinou pro metrologii v chemii. Projekt FUTUREMAT je navržen pro zajištění dlouhodobé pracovní udržitelnosti a dalšího rozvoje Centra „single-site“ katalýzy, efektivního využití přístrojového vybavení a zajištění lidských zdrojů pro jeho provoz. V neposlední řadě bude podporou centra zajištěno další vzdělávání a podpora mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků. Ti budou mít možnost využívat nejmodernějšího přístrojového vybavení při řešení aktuálních projektů, často ve spolupráci se zahraničními subjekty, což výrazně podpoří jejich konkurenceschopnost.

PYREKOL – Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Daniel Maxa, Ph.D., doc. Michael Pohořelý, doc. Pavel Šimáček
Trvání: 2020 – 2024
Cílem projektu je úspěšně vyvinout technologii materiálového využití odpadních plastů a pryže z odpadních pneumatik, které budou následně využity v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR. Projekt vychází z potřeby integrace alternativních surovin do rafinérských a petrochemických technologií s cílem snížení uhlíkové stopy a efektivnějšího využití plastových odpadů. Z hlediska plánovaných změn v legislativě, přebytku odpadních plastů a nedostatečných možností v recyklaci a nedostatku technologií opětovného využití je tento návrh řešení zcela v souladu s politikou EU v oblasti nakládání s plasty.
Výstupem projektu bude technologie pyrolýzy odpadních plastů a pryže z odpadních pneumatik, jejíž produkty (pyrolyzáty) budou využitelné v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií jako etylen, propylen, butadien, benzen) ze kterých jsou navazujícími procesy vyráběny finální petrochemické produkty, tj. polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), apod.

Studium a optimalizace promotovaných CuZnAl hydrogenačních katalyzátorů

Poskytovatel: GAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. David Kubička, Ph.D., MBA, Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. Jaroslav Aubrecht, Ing. Violetta Pospelová
Trvání: 2017-2019
Projekt se zabývá studiem promotovaných hydrogenačních CuZnAl katalyzátorů. Hydrogenační katalyzátory na bázi CuZn jsou nadějnými katalyzátory pro hydrogenaci chemických specialit, např. esterů. CuZnAl katalyzátory budou řízeně syntetizovány s využitím metod ko-precipitace, depozice a impregnace. Katalyzátory budou detailně popsány fyzikálně-chemickými charakterizačními technikami, což umožní racionalizovat vztah mezi parametry syntézy a výslednou strukturou a vlastnostmi katalyzátorů. Hydrogenační aktivita připravených CuZnAl katalyzátorů bude studována ve dvou modelových hydrogenacích esterů (dimetyl adipátu a metyl hexanoáta) na odpovídající alkoholy. To umožní popsat vztah mezi strukturou a vlastnostmi katalyzátorů a jejich katalytickou aktivitou a selektivitou. Dále bude studována také stabilita připravených katalyzátorů.

Aktualizováno: 2.5.2022 08:38, Autor: Jaroslav Aubrecht

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
zobrazit plnou verzi