Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Přístroje
iduzel: 14528
idvazba: 73946
šablona: stranka
čas: 6.10.2022 23:19:31
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14528
idvazba: 73946
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'utrap.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pristroje1'
iduzel: 14528
path: 8548/7924/7930/7941/10315/14528
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístroje

Příprava a úprava vzorků - technologické aplikace

originál

Autoklávové vybavení pro termické štěpení

Míchané autoklávy pro termické zpracování těžkých ropných frakcí včetně přídavků dalších látek.
Typ přístroje: CHEMOPETROL MA01-96
Kontaktní osoba: Blažek Josef

originál

Průtočné hydrogenační reaktory

Vysokotlaké hydrogenační reaktory s náplní hydrogenačních katalyzátorů pro štěpení středních ropných destilátů, rostlinných olejů nebo vakuových ropných destilátů.
Kontaktní osoba: Tomášek Josef

originál

Vakuová destilační aparatura

Vakuová destilace ropy a ropných frakcí.
Typ přístroje: FISCHER SYSTEM D301
Kontaktní osoba: Tomášek Josef

Destilační aparatura

Slouží k destilaci ropy, uhlovodíkových surovin nebo kapalných vzorků vzorků z alternativních surovin

Normy: ASTM D2892 a ASTM D5236
Kontaktní osoba: Maxa Daniel

 

Charakteristiky benzínů a motorových naft

originál

Destilační křivka

Destilační charakteristika atmosferických ropných frakcí, především benzínu a motorové nafty.
Typ přístroje: HERZOG HDA 620
Normy: ČSN EN ISO 3405
Kontaktní osoba: Staš Martin

originál

Body vzplanutí

Body vzplanutí hořlavých kapalin v otevřeném i uzavřeném kelímku při atmosferickém tlaku a teplotě vyšší než je teplota okolí.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS NPM 440, ISL CFP 92
Normy: ČSN EN ISO 2719, ČSN EN ISO 2592, ASTM D93, 
Kontaktní osoba:  Kroufek Jiří, Šimáček Pavel

originál

Tlak par

Tlak par benzínů a motorových naft.
Typ přístroje: Grabner Instruments MINIVAP VPSH
Kontaktní osoba: Vrtiška Dan

 

Oxidační stabilita

originál

Oxidační stabilita benzínů

Tlakové bomby pro měření indukční periody benzínů.
Typ přístroje: MAST(e)R INSTRUMENTS
Normy: ČSN EN ISO 7536
Kontaktní osoba: Maxa Daniel

 

Rancimat

Oxidační stabilita FAME a dalších paliv při profoukávání kyslíkem. Měření indukční periody.
Typ přístroje: MAST(e)R INSTRUMENTS
Normy: ČSN EN 14112, ČSN EN 15751
Kontaktní osoba: Maxa Daniel

originál

Petrooxy

Oxidační stabilita ropných i neropných látek zrychlenou oxidační metodou.
Typ přístroje: PETROTEST PetroOXY
Normy: ČSN EN 16091, IP 595, ASTM D7525, ASTM D7545
Kontaktní osoba:  Auersvald Miloš

 

Nízkoteplotní vlastnosti paliv

originál

Bod tekutosti

Bod tekutosti ropných frakcí, nejčastěji rop a topných olejů.
Normy: ČSN ISO 3016
Kontaktní osoba: Tomášek Josef

originál 

Filtrovatelnost za chladu (CFPP)

Filtrovatelnost motorových naft při nízkých teplotách.
Typ přístroje: NORMALAB C.E.N 116
Normy: ASTM D6371, ČSN EN 16329
Kontaktní osoba: Šimáček Pavel

originál

Teplota vylučování parafínu

Vylučování parafínů z průhledných ropných výrobků při nízkých teplotách.
Normy: ČSN EN 23015
Kontaktní osoba: Šimáček Pavel

 

Měření viskozity

Kapilární viskozimetr (160x120) (originál)

Kapilární viskozimetry

Měření kinematické viskozity průhledných i neprůhledných kapalin v kapilárních viskozimetrech temperovaných v olejové lázni.
Typ přístroje: Ubbelohde, Cannon-Fenske
Kontaktní osoba: Kroufek Jiří

originál 

Rotační viskozimetry

Měření dynamické viskozity silně viskozních kapalin, např. asfaltů, těžkých topných olejů, za pokojových i vysokých teplot.
Typ přístroje: RHEOTEST 2.1
Kontaktní osoba: Maxa Daniel


originál

Dynamický smykový reometr

Měření dynamické viskozity visoce viskozních vzorků za snížených a pokojových teplot, stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu. Možnost měřit pevné či polotuhé vzorky včetně asfaltů.
Typ přístroje: RheoStress 600
Normy: ČSN EN 14770, ASTM D7175
Kontaktní osoba: Maxa DanielStraka Petr

 

Chromatografie

originál

Plynové chromatografy

Plynové chromatografy s FID, ECD a TCD vybavené nástřikovými členy typu split/splittless a on-column. Umožňují například stanovení skupinového složení automobilových benzinů, distribuce uhlovodíků v motorových naftách, ropných olejích a parafinech, polyaromátů a PCB, analýzu plynů, těkavých organických látek (VOC), bionafty, stanovení vybraných biokomponent v motorových palivech.
Typ přístroje:  Hewlett Packard HP 5890, Hewlett Packard HP 6890, Agilent Technologies 6890
Kontaktní osoba: Šimáček Pavel

originál

Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem k analýze složek paliv, identifikaci látek v lehkých a středně vroucích ropných produktech a dalších organických matricích.
Typ přístroje: Thermo FocusGC+DSQ
Kontaktní osoba: Staš Martin

originál

Simulovaná destilace

Vysokoteplotní plynový chromatograf s plamenově ionizačním detektorem umožňující analýzy i těžkých ropných frakcí. Dává podklady pro univerzální techniku pro charakterizaci destilačního profilu ropných  frakcí. Lze použít od nejlehčích benzinových frakcí přes petrolejové a olejové frakce až po atmosférické a vakuové ropné zbytky, případně surové ropy.
Typ přístroje:  Thermo-Quest TRACE GC 2000, Thermo TRACE GC ULTRA
Kontaktní osoba: Šimáček Pavel

originál

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

V klasickém i reverzním uspořádání pro analýzy středních ropných destilátů, polyaromátů a dalších látek.
Typ přístroje: SHIMADZU LC-10, Thermo FINNIGAN SURVEYOR
Normy: ČSN EN 12916
Kontaktní osoba: Kroufek Jiří

originál

Iatroscan

Kapalinová chromatografie na tenké vrstvě kombinovaná s plamenově ionizačním detektorem.
Typ přístroje: Iatroscan MK-6s
Kontaktní osoba: Kroufek Jiří

 

Charakteristiky asfaltů

originál

Penetrace asfaltů

Penetrace povrchu asfaltů jehlou při zvolené teplotě.
Typ přístroje: SUR BERLIN PNR10
Normy: ČSN EN 1426
Kontaktní osoba: Matějovský Lukáš

originál

Bod měknutí asfaltů

Teplota měknutí asfaltů ruční metodou kroužek-kulička.
Normy: ČSN EN 1427
Kontaktní osoba: Matějovský Lukáš

originál

Lámavost asfaltů podle Fraase

Lámavost asfaltu při nízkých teplotách v tenké vrstvě na ohýbaném plíšku.
Normy: ČSN EN 12593
Kontaktní osoba: Matějovský Lukáš

 

Odolnost proti stárnutí (RTFOT)

Komplexní testování asfaltů zkoušející jejich odolnost proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu. Asfalt je zahříván v tenké pohybující se vrstvě a ofukován proudem vzduchu.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS P877
Normy: ČSN EN 12607, ASTM D2872
Kontaktní osoba: Matějovský Lukáš

 

Další vybavení

originál

Analyzátor N/S

Analýza obsahu dusíku a síry v pevných, kapalných i plynných organických vzorcích a dusíku ve vodě. Řízené spalování vzorku kyslíkem v pyrolyzní peci při 800 – 1000 °C v atmosféře inertního plynu. Následuje analýza spalin na chemiluminiscenčním detektoru dusíku a fluorescenčním detektoru síry.
Typ přístroje: Mitsubishi TOX – 100
Normy: ASTM D5453, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7551, ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5762
Kontaktní osoba: Tomášek Josef

originál

Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC)

Tlakové zařízení pro sledování termických změn ve vzorku například během jeho oxidace.
Kontaktní osoba: Maxa Daniel

originál

Reichert tester

Testování mazivosti olejů a únosnosti mazacího filmu.
Typ přístroje: Greiffenberger 3D80C-6
Kontaktní osoba: Matějovský Lukáš

Kalorimetr (160x120) (originál)

Kalorimetr

Stanovení spalného tepla kapalných a pevných látek oxidací v uzavřené kalorimetrické bombě.

Typ přístroje: LECO AC-350
Kontaktní osoba: Kroufek Jiří

originál

Microconradson

Stanovení karbonizačního zbytku ropných frakcí mikrometodou.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS NMC 420
Normy: ČSN EN ISO 10370
Kontaktní osoba: Kroufek Jiří

IR (160x120) (originál)

Infračervený spektrometr

Měření infračervených spekter ropných i neropných kapalných vzorků.
Typ přístroje: 
Normy: 
Kontaktní osoba: Vrtiška Dan

originál

Měření hustoty pomocí automatů

Automatizované měření hustoty v oscilační U-trubici v širokém rozsahu teplot. Často jsou hustoměry doplněny o simultánní měření další veličiny, například dynamické viskozity či rychlosti zvuku. Toto měření je vhodné pouze pro průhledné homogenní vzorky.
Typ přístroje: Anton Paar DSA 5000 (Density&Sound Analyser), Anton Paar SVM 3000 (Stabinger Viscometer), Anton Paar DMA 4000
Normy: ČSN EN ISO 12185
Kontaktní osoba: Maxa Daniel

Automatický titrátor

Titrační automaty používané pro měření čísla kyselosti, bromového čísla, jodového čísla, celkové alkality a některých dalších parametrů olejů.
Typ přístroje: Titrando 888, Titino 716, METTLER TOLEDO T50
Normy: Celkové číslo kyselosti (ASTM D664), množství karbonylů (ASTM E3146), jodové číslo (EN 14111), bromového číslo (ASTM D1159), množství bazického dusíku (UOP 269) a množství peroxidů (ČSN EN ISO 27107).
Kontaktní osoba: Auersvald Miloš

originál

Stanovení obsahu vody

Titrační automaty pro změření nízkých obsahů vody v ropných frakcích volumetrickou a culorimetrickou metodou podle Karl-Fishera.
Typ přístroje: Coulometer WTK, Mettler Toledo DL38
Normy: ČSN EN ISO 10101-3, ČSN EN 15692
Kontaktní osoba: Vrtiška Dan

Aktualizováno: 16.12.2021 15:50, Autor: Jaroslav Aubrecht


A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
zobrazit plnou verzi