Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference → Studentská vědecká konference v roce 2010
iduzel: 14919
idvazba: 18180
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 11:23:34
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference v roce 2010

Termický rozklad plastů v pyrosondě

Autor: Kapasný Ondřej
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. František Procháska, PhD.

Kvůli rostoucímu využívání plastových materiálů narůstá velmi rychle množství plastového odpadu. Aby se tento odpad, který se špatně biologicky rozkládá, nekumuloval na skládkách, bývá v dnešní době nejčastěji spalován se současným využíváním uvolněné energie. I přes tento užitek mnohé ekologické organizace nepovažují tento způsob za vhodný. Jejich návrhy směřují k recyklaci. Při recyklaci je možné využít plastový odpad buď jako materiál na výrobu nových výrobků, nebo jako surovinu pro získání chemických sloučenin nebo motorových paliv. Tato práce je zaměřena na termický rozklad plastů (PE) v rámci jejich surovinové recyklace. Cílem práce je vytvoření vhodné metodiky k charakterizaci produktů pyrolýzy plastů či jejich směsí s využitím GC – MS instrumentace a následná aplikace této metodiky při sledování závislosti složení produktů pyrolýzy plastů či jejich směsí na podmínkách pyrolýzy.


Využití měření hustoty a rychlosti šíření zvuku pro sledování kvality rop při přepravě ropovody.

Autor: Levý Omar
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, CSc.

Hustota je klíčovým parametrem ropy (a ropných frakcí). Její hodnota je pro každou ropu charakteristická a je nutné počítat se změnou hustoty s teplotou. Ropa je přepravována ropovody, jedním ropovodem je možno přepravit více rop o různé kvalitě. Z hlediska následného zpracování by od sebe měly být jednotlivé dávky odděleny. Prostřednictvím rychlosti šíření zvuku je možné rozeznat hranici, kde se v ropovodu nachází jaká ropa. V této práci jsou shrnuty způsoby měření průtoku v průmyslu s důrazem na ultrazvukové průtokoměry používané u ropovodů. Současně byly popsány laboratorní přístroje a principy měření hustoty a rychlosti šíření zvuku. Experimentální část je věnována sledování hustoty a rychlosti šíření zvuku v ropě a nalezení správné metodiky měření. U obou veličin byla experimentálně měřena jejich závislost na teplotě v rozsahu 0 až 20°C a závislost na složení u připravených směsí rop. Na naměřenou sérii dat byly aplikovány rovnice, získané z literatury, popisující jak závislost hustoty a rychlosti šíření zvuku na teplotě, tak na složení.


Vliv mírného teplotního namáhání rop na výsledky jejich modelového skladování

Autor: Němcová Kateřina
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Petr Straka

Během dlouhodobého skladování rop může docházet na dně skladovacích nádrží ke vzniku vrstvy parafinických úsad. Vzhledem k finanční náročnosti následného odstraňování vzniklých úsad existují snahy o předpověď chování rop během jejich dlouhodobého skladování. Za tímto účelem byla na pracovišti Ústavu technologie ropy a alternativních paliv vyvinuta metodika modelového skladování rop ve zmenšeném měřítku. Tato metodika, v případě použití vzorku ropy, který nebyl mezi odběrem z ropovodu a modelovým skladováním teplotně a mechanicky namáhán, poskytuje výsledky velice podobné usazování reálnému. Ne vždy však je možné dopravit vzorek ropy do laboratoře tak, aby byly zcela zachovány izotermní podmínky (např. odběr vzorku v zahraničí). Cílem této práce bylo proto posoudit vliv nešetrné manipulace se vzorkem ropy během jeho odběru a následného transportu do laboratoře na výsledky modelového skladování. Vzorek ropy Azeri light + CPC blend (82 : 18 obj. %) byl za tímto účelem podroben řadě teplotních programů zahrnujících mírný ohřev na teploty 20, 30 a 40 °C. Výsledky modelového skladování takto upravené ropy byly následně porovnávány s výsledky ropy teplotně nenamáhané.


Using alkylation for the production of fuels

Autor: Osegbe Ifeanyichukwu Bartholomew
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Josef Blažek, CSc.

Alkylation is a process for chemically combining isobutane with light olefinic hydrocarbons, typically C3 and C4 olefins, (e.g.propylene, butylene) in the presence of an acid catalyst, usually sulphuric acid or hydrofluoric acid. The product, alkylate (an isoparaffin) has a high-octane value and is blended into motor and aviation gasoline to improve the antiknock value of the fuel.The light olefins are most commonly available from the Catalytic crackers. Alkylate is one of the best gasoline blending components because it is a clean burning, very low sulphur component, with no olefinic or aromatic compounds and with high octane and low vapour pressure characteristics.

Aktualizováno: 19.3.2015 09:17, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi