Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference → Studentská vědecká konference v roce 2009
iduzel: 14804
idvazba: 17988
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 12:58:39
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference v roce 2009

Výroba a využití vodíku v dopravě pro pohon motorových vozidel

Autor: Kapasný Ondřej
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
 

V současné době velmi roste zájem o vodík. Vyspělé státy světa předpokládají, že se vodík stane v budoucnosti významnou pohonnou hmotou, nebo dokonce nahradí současná automobilová paliva. Vodík lze nejen výhodně spalovat v upravených spalovacích motorech, ale také je možné v palivových článkách převádět jeho chemickou energii přímo na elektrickou a tu pak využívat v elektromotorech. Další jeho velkou výhodou je, že při jeho zužitkování vzniká jen voda. Hlavní překážkou rozvoje vodíku je jeho výroba. Je energeticky náročná a vyprodukuje se při ní více oxidu uhličitého než v souhrnu při výrobě a spalování fosilních paliv. Existují už projekty a technologie využití obnovitelných zdrojů nebo jaderné energie, ale zatím jejich kapacity nestačí a u některých není jisté, zda někdy budou stačit. Poslední problém, který bude ekonomicky nákladný, je vybudování infrastruktury od výrobce až ke spotřebiteli. Tato práce se má za cíl zmapovat možnosti a překážky výroby a využití vodíku pro pohon motorových vozidel. 


Rafinace lehkého cyklového oleje z FCC

Autor: Kasal Ondřej
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
 

Předmětem výzkumu je studium rafinací lehkého cyklového oleje (LCO) z fluidního katalytického krakování (FCC). LCO je vysoce aromatická směs s velkým obsahem síry a velmi nízkým cetanovým číslem. Potřeba rafinace LCO plyne ze zvyšující se poptávky po motorové naftě, do jejíhož poolu lze LCO přimíchávat, a klesající poptávce po topných olejích, do nichž LCO nalézá použití jako složka snižující viskozitu. Zkoumá se několik rafinačních procesů, z nichž jako nejvíce perspektivní se jeví rafinace použitím vhodného katalyzátoru za vysokého tlaku vodíku. Takto rafinovaný LCO lze mísit s MN nebo vracet zpět na jednotku FCC.


Simulační výpočet jednotky "3-cut splitter"

Autor: Klokočková Daniela
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
 

Tato práce se zabývá simulačním výpočtem jednotky "3-cut splitter", tj. jednotky redestilace FCC benzínu. Software, kterým bude simulační model vytvořen, je Aspen Hysys, resp. Aspen RefSys od firmy AspenTech. Důležitou částí práce je sběr dat, jejich extrakce a validace tak, aby tato data mohla být co nejlépe využita pro vytvoření simulačního modelu celé technologické jednotky. Následuje ladění simulačního modelu jednotky na reálný stav.
Cílem je sestavit funkční model provozního souboru tj. "3-cut splitteru", tak, aby odpovídal parametrům skutečné jednotky, která je v provozu v rafinérii Kralupy nad Vltavou. 


Oxidace mazacích olejů a důsledky pro jejich provozní vlastnosti

Autor: Maleňáková Vendula
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
 

Jedna z nejdůležitějších procesů, které vedou k provozní degradaci mazacích olejů je oxidace. Oxidační stárnutí je primární příčinou zvyšování viskozity olejů, tvorby nerozpustných látek a kalů a v důsledku i koroze zařízení.
Práce je zaměřena na popis základních reakcí oxidace a na její mechanismus. Je vysvětlen vliv, který má na oxidaci struktura uhlovodíků, případně typ uhlovodíkových sloučenin, a je vysvětlena i příčina odlišného oxidačního chování různých uhlovodíkových typů.
Oxidace mazacích olejů je v práci omezena na ropné oleje nebo syntetické uhlovodíkové oleje. Tyto oleje se v praxi používají ve více než 90 % aplikací. V další části práce je zmíněn i způsob inhibice oxidace a ochrana olejů před oxidací a provozním stárnutím.
Závěrečná část práce se věnuje průmyslovým aplikacím. Jsou uvedeny některé příklady měření oxidační stability olejů pomocí standardních testů a chování různých druhů základových olejů při těchto testech. Je ukázán vztah mezi kvalitou oleje a jeho oxidační stabilitou. 


Hodnocení primárních produktů Fischer-­Tropschovy syntézy s využitím plynové chromatografie

Autor: Najmanová Romana
Ročník: M2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
 

Práce je zaměřena na využití plynové chromatografie pro hodnocení primárních produktů Fischer-Tropschovy (FT) syntézy. Na produkty FT syntézy získané při různých reakčních podmínkách byla aplikována technika simulované destilace a metoda GC-MS. Zpracováním naměřených dat byly získány informace o frakčním a uhlovodíkovém složení a vypočítána byla rovněž průměrná molekulová hmotnost vzorků. 


Základy oxidace mazacích olejů

Autor: Thiam Babacar
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
 

Mazací oleje jsou v průmyslu prostředkem ke snížení mechanických ztrát díky tření. V provozu maziva stárnou a mění se i charakter jejich účinku. Nejzávažnějším procesem, který způsobuje stárnutí olejů a dalších maziv v provozu je oxidace. Protože mazací oleje jsou nejčastěji ropné uhlovodíkové směsi, oxidace olejů se bude řídit pravidly oxidace uhlovodíkových matricí.
Cílem práce je popsat mechanismus a princip oxidace mazacích olejů, vliv struktury uhlovodíků na oxidaci a popsat vlastnosti produktů oxidace. Zmíněna je i role antioxidantů v procesu oxidačního stárnutí olejů. Krátce je zmíněn i důsledek oxidace pro provoz olejů.

Aktualizováno: 16.3.2015 15:48, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi