Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference → Studentská vědecká konference v roce 2007
iduzel: 14812
idvazba: 18000
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 12:45:27
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference v roce 2007

Stanovení obsahu nenasycených nearomatických uhlovodíků ve středních ropných frakcích

Autor: Abdalla Ahmed Al-Amin
Ročník: 5.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Jiří Kroufek
 

Práce pojednává o problematice stanovení nenasycených nearomatických uhlovodíků ve středních ropných frakcích. První skupinou vzorků jsou produkty katalytického fluidního krakování, druhou skupinou vzorků jsou jejich hydrogenáty připravené na experimentální aparatuře umožňující nastavení podmínek hydrogenační reakce. Tato práce slouží jako podklad pro nalezení, úpravu či vývoj metody vhodné k co nejpřesnějšímu určení obsahu nenasycených uhlovodíků ve středních ropných destilátech a jeho změny v závislosti na podmínkách hydrogenace.
Byla provedena rešerše metod použitelných ke stanovení nenasycených vazeb v uhlovodících a byly zjištěny chemické vlastnosti analyzovaných vzorků. V rámci ověření použitelnosti dostupných metody byla provedena série měření pomocí HPLC a titrační stanovení obsahu nenasycených vazeb. Anylýzy vzorků byly porovnány s analýzami standardů. 


 

Nízkoteplotní vlastnosti motorových naft obsahujících MEŘO

Autor: Eldaw Mohamed Badri Hamid
Ročník: 5.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Pavel Šimáček Ph.D.
 

Práce je zaměřena na hodnocení nízkoteplotních vlastností motorových naft obsahujících různé množství metylesterů řepkového oleje (MEŘO). V rámci práce bylo provedeno měření teploty vylučování parafinů (TVP), teploty filtrovatelnosti (CFPP) a bodu tekutosti (PP) minerální motorové nafty, čistého MEŘO a směsí obsahujících 5 - 50 % obj. MEŘO. Vedle toho byl sledován vliv přídavku depresantních aditiv na CFPP složek použitých pro přípravu výše uvedených směsných naft (minerální motorová nafta a MEŘO). 


 

Oxidační stabilita motorových naft s obsahem MEŘO

Autor: Chmelíř Pavel
Ročník: 5.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Doc. Ing. Milan Pospíšil CSc.
 

Práce se zabývá oxidační stabilitou methylesterů řepkového oleje (MEŘO) a směsí MEŘO s motorovou naftou. Cílem práce bylo posoudit změny, ke kterým dochází během skladování u těchto čistých a směsných paliv. Stárnutí (oxidace) bylo simulováno pomocí skladovacích testů za zvýšené teploty a přístupu kyslíku. Během oxidace dochází ke změně vlastností paliv, které byly sledovány pomocí množství stanovených úsad, obsahu peroxidů a čísla kyselosti. Dále byla testována aplikovatelnost metody stanovení oxidační stability u rostlinných olejů (tzv. Rancimat) na paliva pro vznětové motory (motorová nafta, MEŘO a jejich směsi). 


 

Fázová stabilita směsí LCO s vodou

Autor: Kapasný Ondřej
Ročník: 2.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Zlata Mužíková
 

Vedlejším produktem fluidního katalytického krakování je lehký cyklový olej (LCO), který lze uplatnit jako složku pro mísení motorové nafty. Především z hlediska obsahu síry a také nenasycených uhlovodíků se však jedná o frakci s nevyhovující kvalitou pro přímý přídavek do motorové nafty a je proto nutno ji nejprve hydrogenačně upravit a stabilizovat. Během skladování a dopravy LCO v rafinérii může docházet ke kontaktu produktu s vodou a vzniku více či méně stabilních emulzí, které komplikují technologické zpracování LCO. Práce se zabývá testováním fázové stability LCO s vodou v hmotnostních poměrech 0,1; 0,5 a 1 % hm. a při teplotách - 10, 0, 30 a 50 °C. Po uplynutí definované doby míchání vzorku se sleduje, jak rychle a snadno dojde k rozsazení emulze na dvě fáze. 


Metody stanovení parafinických látek v ropných vzorcích

Autor: Kovalev Andrej
Ročník: 5.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Petr Straka
 

Práce je zaměřena na porovnání různých metod pro separaci parafinických látek z ropných vzorků.
První část práce je věnována separaci koncentrátů vysokomolekulárních parafinických látek z ropného vzorku kombinací destilačních a chromatografických metod.
Druhá část práce se zabývá porovnáním účinnosti separace n-alkanů na molekulových sítech s velikostí pórů 0,5 nm a metody tvorby aduktu s močovinou. Dále jsou zde zkoumány možnosti finálního oddělení separovaných n-alkanů z molekulového síta.
Poslední část práce je věnována studiu vlivu monoaromatických sloučenin s dlouhými alkylovými substituenty na kvalitu separace n-alkanů výše popsanými postupy. 


 

Životnost a vlastnosti motorových olejů

Autor: Mamgbi Robert
Ročník: 5.
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
 

Práce je zaměřena na ověření a vývoj některých postupů pro testování detergentních a dispergačních schopností nové generace tzv. "low SAPS" motorových olejů. Důvodem pro tuto práci byly některé známky předčasného zhoršování detergentních vlastností těchto olejů, zejména při provozu v režimu prodloužených servisních intervalů v dieselových motorech.
V práci je podán přehled výroby základových olejů a obecné složení aditivace motorových olejů. Jsou popsány změny ve složení olejů, které nastaly se zavedením emisních limitů EURO IV a díky nimž došlo k limitaci obsahu některých prvků v oleji. Jedná se zejména o obsah fosforu a síry a také o množství popelotvorných látek, tedy organokovových sloučenin. Organické sloučeniny vápníku nebo hořčíku jsou používány jako účinné detergenty a omezením jejich obsahu mohou být změněny detergenční vlastnosti oleje.
Experimentální část práce se zabývá ověřením, příp. úpravou, tzv. kapkového testu. Tento test se v minulosti používal pro testování detergentních vlastností motorových olejů. U moderních motorových olejů však již selhával vzhledem k jejich velkým detergentním schopnostem. Experimenty ověřují, zda snížený obsah detergentů v olejích nové generace nemohou ovlivnit výsledky kapkového testu tak, aby tento test mohl být znovu používán pro monitoring životnosti motorových olejů.

Aktualizováno: 16.3.2015 16:01, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi