Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference → Studentská vědecká konference v roce 2015
iduzel: 27248
idvazba: 34625
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 12:48:05
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference v roce 2015

Studium chemického složení pyrolýzního bio-oleje metodou hmotnostní spektrometrie typu orbitrap: Porovnání ionizačních technik ESI a APCI v pozitivním i negativním módu

Autor: Auersvald Miloš
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Martin Staš

Pyrolýzní bio-olej je kapalným produktem pyrolýzy biomasy. Do budoucna by se mohl stát cenným bio-palivem, případně zdrojem petrochemických látek přírodního původu. Toto využití bude podmíněno úpravou některých nepříznivých vlastností bio-oleje, spojených především s jeho oxidační nestabilitou a vysokým obsahem kyslíkatých látek. Pro úpravu těchto vlastností je nezbytná detailní znalost chemického složení bio-oleje. V této práci byla ke studiu chemického složení využita vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie typu orbitrap, pomocí níž bylo v bio-oleji detekováno téměř 3000 sloučenin. Cílem bylo především porovnání využitelnosti ionizace elektrosprejem (ESI) a chemické ionizace za atmosférického tlaku (APCI) v pozitivním módu, oproti široce využívanému negativnímu módu. Bylo zjištěno, že ionizace ESI v pozitivním módu není vhodná pro komplexní charakterizaci, ovšem nalezne využití při zkoumání dusíkatých látek v bio-oleji. Pro ionizaci APCI v pozitivním módu se nabízí širší uplatnění. Mohla by sloužit pro potvrzení výskytu již detekovaných sloučenin v negativním módu a navíc umožňuje detekci mnoha nových látek. Obě ionizační techniky v negativním módu potvrdily svou vhodnost pro analýzu bio-oleje. Nicméně pro detailnější studium chemického složení bio-oleje i ionizační techniky ESI a APCI v pozitivním módu naleznou své využití.


Aplikace FTIR a NIR spektrometrie v petrochemické oblasti

Autor: Brožová Eva
Ročník: B3
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Marcela Fiedlerová, Ph.D.

Infračervená spektrometrie je jedna z nejčastěji používaných metod v provozních laboratořích. Střední oblast (FTIR) je využívána pro kvalitativní hodnocení, naopak blízká oblast (NIR) je využívána pro kvantitativní hodnocení ve spojení s chemometrií a pro charakterizaci vlastností vzorků. Pomocí NIR a FTIR metody byly charakterizovány stabilizátorové směsi, které jsou nezbytnou součástí polymerních produktů.


Studium materiálové kompatibility biopaliv

Autor: Gdovin Andrej
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Lukáš Matějovský

Práce se zabývá působením biopaliv na konstrukční materiály a na metody používané ke stanovení materiálové kompatibility biopaliv. V dnešní době stále narůstá trend nahrazovat konvenční paliva, vyrobená z ropy, biopalivy, pocházejícími z obnovitelných zdrojů energie. Taková biopaliva mohou být spalována v motorech ve své čisté formě nebo ve směsi s ropnými palivy. Biosložka může však do značné míry působit na kovové (oceli, měď, hliník a různé slitiny) i nekovové materiály (polymery) a snižovat tak materiálovou kompatibilitu, která by mohla být limitujícím faktorem pro konstrukční materiály i pro vlastní užívání paliv v současných automobilech.


Termická stabilita asfaltů a vliv stárnutí na jejich reologické vlastnosti

Autor: Hrušková Martina
Ročník: B3
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Radek Černý

Cílem práce je zhodnocení termické stability asfaltových pojiv a vlivu stárnutí na jejich empirické a reologické vlastnosti. Hodnoceny byly parametry, které udává norma ČSN EN 12591 - penetrace, bod měknutí metodou kroužek-kulička, a také bod lámavosti podle Fraasse. Dále byly hodnoceny reologické vlastnosti dynamickým smykový reometrem (DSR) a průhybovým trámečkovým reometrem (BBR). Na DSR byla zjišťována horní kritická teplota a kritická teplota únavových trhlin, jejichž výsledné hodnoty napomáhají k vyhodnocení odolnosti asfaltového pojiva proti vzniku únavových trhlin a vyjíždění kolejí. Na BBR byla zjišťována dolní kritická teplota, která vypovídá o chování asfaltového pojiva za nízkých teplot. Byly zkoumány dva druhy asfaltů. Vzorky byly podrobeny krátkodobému a dlouhodobému stárnutí. Vlastnosti byly měřeny před a po stárnutí a následně byli vyhodnocovány jejich změny vlivem stárnutí.


Meze výbušnosti složitých uhlovodíkových směsí

Autor: Hussein Tarig
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Tato práce je věnována mezím výbušnosti uhlovodíků a jejich komplexních směsí v souvislosti s bezpečností při údržbě ropovodů a produktovodů čisticím pístem – ježkem – poháněným inertizační směsí, která přichází při daných operacích do styku se zbytky hořlavých médií v potrubí a tvoří s nimi potenciálně výbušné směsi.
Pozornost byla zaměřena na souhrn dostupných poznatků o vlivu teploty, tlaku, iniciace a složení na meze výbušnosti uhlovodíků a jejich směsí a poznatků o metodách jejich výpočetního odhadu s následným cílem porovnání těchto údajů s experimentálně získanými výsledky.
Experimenty byly zaměřeny na modelovou směs uhlovodíkových par se vzduchem pro ověření prediktivní schopnosti Le Chatelierova pravidla a možnosti aplikace z něj odvozených vztahů.


Výroba benzenu dealkylací alkylaromátů

Autor: Klementová Denisa
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Benzen je třetí nejvíce vyráběnou petrochemikálií ve světě. Ročně se vyrobí okolo 41 Mt benzenu. Dealkylace alkylaromátů je jedním ze způsobu výroby benzenu. Jelikož dealkylační proces probíhá v přítomnosti vodíku, můžeme také mluvit o hydrodealkylaci. Dealkylace se může provádět termickým nebo katalytickým způsobem. Tato práce přináší souhrnný popis výroby benzenu těmito jednotlivými způsoby a způsoby čištění benzenové frakce od ostatních produktů. Též jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých procesů.


Terciární metody těžby ropy

Autor: Križan Arnošt
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Fosilní paliva včetně ropy dnes zásobují svět energií z více než 85 % a do roku 2050 se má spotřeba energie oproti roku 2000 zvýšit až na trojnásobek. Jednou z možností jak se přiblížit k uspokojení rostoucí energetické poptávky je zvyšování celkové produkce ropy z ropných rezervoárů pomocí pokročilých způsobů, které se nazývají terciární metody těžby ropy. Terciární metody těžby ropy se někdy v literatuře označují za EOR (Enhanced oil recovery). EOR metody dokáží zvýšit produkci běžných ropných rezervoárů o cca 10 %, nasazují se také na těžbu těžké ropy a bitumenů. V principu se EOR metody dělí na termální (vpouštění páry, nebo aplikací jiných způsobů ohřevu ložiska), chemické (vpouštění různých chemikálií), vpouštěním různých plynů (např. vpouštěním CO2 do podzemního rezervoáru se zvýší účinnost těžby ropy a zároveň se tento skleníkový plyn uskladní, než aby působil v atmosféře) a ostatní (např. aplikací mikrokrganismů). Tato práce popisuje a diskutuje výhody či nevýhody hlavních terciárních metod těžby ropy.


Kysele katalyzovaná esterifikace kyseliny olejové

Autor: Liworová Veronika
Ročník: B3
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Gabriela Šťávová

V posledních letech roste atraktivita použitých rostlinných olejů, které mají potenciál stát se jednou z alternativních surovin pro výrobu bionafty. Tyto oleje jsou nejen ekonomicky dostupnější než oleje rafinované nebo ropa, ale také představují obnovitelný a udržitelný zdroj energie. Projekt je zaměřen na kysele katalyzovanou esterifikací mastných kyselin. Pokusy kyselé esterifikace kyseliny olejové byly provedeny na dvou typech katalyzátorů: kyselině sírové a kyselině methansulfonové. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití kyseliny methansulfonové jako katalyzátoru a při teplotě 75 °C. Konverze dosáhla 87,9 %. Kvůli vysokému obsahu volných mastných kyselin v produktu po esterifikaci, byla snaha o co nejvyšší konverzi. Proto byla dále zvolena metoda dvoustupňové esterifikace. Při stejné teplotě a použití druhého katalyzátoru (kyseliny sírové) byla konverze 98,2 %.


Hodnocení aditiv pro snížení tlakových ztrát v potrubí

Autor: Prejda Tomáš
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Petr Straka, Ph.D.

Aditiva snižující tlakovou ztrátu třením v potrubí (Drag Reducing Additives – DRA) se využívají ve velké míře především při potrubní přepravě ropy a ropných produktů na delší vzdálenosti, kdy významnou položkou provozních nákladů jsou náklady na energie nutné pro provoz čerpadel. Cílem této práce je zpracování souhrnu informací týkajících se složení a hodnocení účinnosti těchto přípravků jak v provozních, tak v laboratorních podmínkách. Práce bude v případě dostupnosti měřícího zařízení doplněna jednoduchým laboratorním experimentem.


Biomasa jako surovina pro pyrolýzu, biorafinerie a BTL technologie

Autor: Shumeiko Bogdan
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Lukáš Matějovský

Dnes jsou kladeny velké nároky na snižování emisí skleníkových plynů. Snahou společnosti je kompenzovat rostoucí energetické nároky, šetřit fosilní paliva a více využívat obnovitelné zdroje. Jednou z alternativ pro výrobu energie, chemikálií a paliv představuje biomasa na bázi lignocelulózy zpracovávaná v biorafineriích, pyrolýzou a BTL technologiemi.
Biopaliva, paliva vyrobená zpracováním biomasy, mají celou řadu výhod oproti fosilním palivům. Mezi takové výhody patří například jejich nízká emise oxidu uhličitého do atmosféry. Daná paliva, a suroviny použité pro jejich výrobu, neobsahují síru a nevykazují žádné emise oxidů síry. Technologie výroby biopaliv umožňují, změnou podmínek výroby, měnit výtěžky i chemicko-fyzikální vlastnosti požadovaných produktů.
Náplní této práce je charakterizace biomasy na bázi lignocelulózy, její složení a popis procesů, které umožňují kvalitní přeměnu biomasy, dále pak jejich výhody i nevýhody, dnešní stav, produkty a jejich využití.


Stanovení destilační křivky motorové nafty

Autor: Stříbrný Daniel
Ročník: B2
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: Ing. Radek Černý

Motorová nafta musí splňovat určité parametry dané normou ČSN EN 590. Jeden z těchto parametrů je destilační křivka, která určuje dolní a horní hranici teploty varu a ukazuje množství oddestilovaného vzorku v závislosti na teplotě. Toto měření se provádí standardizovanou metodou (řídí se normou ČSN EN ISO 3405) za atmosférického tlaku na automatickém destilačním přístroji AD-6 TANAKA.


Možnosti zpracování a využití upotřebených minerálních olejů

Autor: Svobodová Kateřina
Ročník: M1
Ústav: Technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Maziva jsou používána v různých průmyslových odvětvích pro snížení tření mezi kovovými povrchy. Nejrozšířenějšími mazivy jsou minerální mazací oleje. Provozem zařízení se zhoršují vlastnosti oleje a po určité době je nutné jej vyměnit. Použité mazací oleje jsou sbírány a přepracovávány, aby byl snížen negativní dopad na životní prostředí. Upotřebené oleje lze regenerovat a použít pro výrobu základových mazacích olejů. Během rafinace je odstraňována voda a kontaminanty, a to především destilací, kyselinovou rafinací, extrakcí rozpouštědly, hydrogenací apod. Tyto procesy se liší nejen celkovými náklady na technologii a provoz, ale hlavně výtěžností a kvalitou výsledného produktu. Přepracované oleje nevhodné k materiálovému využití lze energeticky využívat spalováním. Tato práce je zaměřena především na popis způsobů regenerace použitých minerálních mazacích olejů a jejich další využití.

Aktualizováno: 24.5.2016 15:02, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi