Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Diplomové práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Diplomové práce obhájené v roce 2011
iduzel: 14941
idvazba: 18213
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 15:09:44
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce obhájené v roce 2011

Oxidační stabilita motorové nafty a FAME

Autor: Bamburák Lukáš
Školitel: Ing. Zlata Mužíková, Ph.D.

Práce byla zaměřena na oxidační stabilitu bionafty (MEŘO), uhlovodíkové nafty (MONA) a jejich směsí (SMN 30). Nízká oxidační stabilita bionafty totiž může způsobovat problémy jak při skladování paliva, tak i při jeho spalování v motorech. Značný vliv na výslednou stabilitu paliva má kvalita a struktura rostlinného oleje popř. živočišného tuku, z kterého se bionafta vyrábí.
Byl proveden modifikovaný skladovací test za zvýšené teploty 80 °C, což vedlo k urychlení oxidace vzorků. Pro vzorky MEŘO a SMN 30 byla teplota 80 °C natolik vysoká, že již po prvním týdnu skladování poklesly hodnoty indukční periody, měřené metodou Rancimat test, pod hodnotu požadovanou příslušnou normou. Dále byl testován vliv antioxidantu na posílení oxidační stability. Po prvním týdnu skladování došlo u vzorků ve variantě s antioxidantem k navýšení oxidační stability oproti vzorkům ve variantě bez antioxidantu, nicméně po druhém týdnu skladování již nebylo pozorováno posílení oxidační stability.
Pomocí metod Rancimat test, PetroOxy test a tlakové diferenciální kalorimetrie (PDSC) byla stanovena oxidační stabilita bionafty, uhlovodíkové motorové nafty a směsné nafty. Metodou PDSC se získá tzv. Onset teplota, která se jeví vhodnou pro porovnání míry oxidace u bionafty a směsné motorové nafty. Indukční perioda stanovená metodami Rancimat test a PetroOxy test je vhodná pro stanovení oxidační stability daného vzorku. Měření oxidační stability na přístroji PetroOxy probíhá za vyšší teploty i tlaku v porovnání s metodou Rancimat test, a tudíž dochází k nástupu oxidačních reakcí rychleji.
Z dalších měřených parametrů (obsah vody, číslo kyselosti, peroxidové číslo, kinematická viskozita) pouze peroxidové číslo korespondovalo s mírou oxidace jednotlivých vzorků.
Z naměřených výsledků byla stanovena korelační rovnice pro přepočet indukční periody Rancimat test – PetroOxy, která však může být platná pouze pro měřenou matrici.


Využití FTIR spektroskopie v analýze bionafty

Autor: Hanušová Michaela
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.

Cílem této práce je vytvořit chemometrické modely u vzorku metylesteru řepkového oleje (MEŘO) a směsné motorové nafty pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou tranfromací. Tato metoda se používá v analytice biopaliv. U MEŘO se vytváří chemometrické modely pro nejdůležitější kvalitativní parametry, jako jsou obsah monoglyceridů, diglyceridů a triglyceridů, celkového a volného glycerolu, obsah esterů a metylesteru kyseliny linolenové, obsah metanolu, obsah vody a obsah volných mastných kyselin.


Stanovení tribolimitů pro vybraná důlní zařízení

Autor: Holečková Margita
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovení tribologických limitů pro vybraná důlní zařízení, která pracují v těžkých provozních podmínkách při povrchovém dobývání hnědého uhlí. Podrobněji se zabývá hodnocením vybraných hydraulických a převodových systémů, které jsou při provozu nejvíce vystavované vlivům prostředí, ve kterém pracují. Pro bezporuchový chod sledovaných zařízení je důležité dodržování mazacího plánu stanoveného výrobcem zařízení.
Sledováním a vyhodnocováním tribodiagnostických parametrů jednotlivých strojů a zařízení můžeme významnou měrou přispět k prodloužení bezporuchového chodu a životnosti zařízení, což přináší i úsporu zejména ekonomického charakteru.


Pyrolýza plastů

Autor: Kapasný Ondřej
Školitel: Ing. František Procháska, Ph.D.

Kvůli velké spotřebě plastových materiálů narůstá na skládkách velmi rychle množství plastového odpadu. Aby se plastový odpad, který se špatně biologicky rozkládá, bez užitku nehromadil, bývá v dnešní době nejčastěji spalován a tak alespoň energeticky využíván. Nicméně se takto ztrácí cenný zdroj nejen pro chemický průmysl, ale také pro výrobu motorových paliv, který může být alternativou k docházející ropě. Proto jsou v současné době středem zájmu způsoby surovinového využití plastů, mezi něž pyrolýza plastů patří.
Tato práce je zaměřena na termický rozklad plastů – vysokohustotního polyethylenu (HD-PE), polypropylenu (PP) a polystyrenu (PS) v rámci jejich surovinové recyklace. Cílem práce je vytvoření vhodné metodiky k charakterizaci produktů mikropyrolýzy plastů či jejich směsí s využitím GC-MS instrumentace a následná aplikace této metodiky při sledování závislosti složení produktů pyrolýzy plastů či jejich směsí na podmínkách pyrolýzy.


Polarografické stanovení sirných a kyslíkatých látek v ropných produktech

Autor: Koníčková Marcela
Školitel: Ing. Šimáček Pavel, Ph.D.

Cílem diplomové práce bylo zpracování dostupné literatury týkající se využití polarografických analytických metod při hodnocení ropy a ropných produktů a  praktické ověření využití této metodiky pro stanovení sirných a kyslíkatých látek v ropných produktech.
Práce zahrnuje literární část, v níž jsou popsány možnosti a meze polarografického rozboru ropy a jejích frakcí. Metody zde popsané jsou výběrem z širokého spektra publikovaných prací a jsou velmi dobře použitelné pro elektrochemické analýzy.
Experimentální část je zaměřena na vypracování polarografických metod pro stanovení sirných sloučenin (elementární síry, thiolové síry a sulfanu) a kyslíkatých sloučenin (aldehydů a hydroperoxidů) v ropných produktech. Zvolené elektroanalytické techniky byly aplikovány na reálné vzorky závodu Unipetrol RPA,s.r.o. Bylo zjištěno, že volba metod byla přiměřená danému problému a popsané metody lze doporučit pro praktické využití v laboratořích v petrochemickém průmyslu.


Vliv podmínek pyrolýzy biomasy na složení a výtěžky produktů

Autor: Kořánová Andrea
Školitel: Ing. Jaroslav Káňa

Ztenčující se zásoby fosilních paliv a hlavně ropy zapříčiňují poptávku po nových typech alternativních paliv. Pyrolýza různých typů biomasy je jednou z možností výroby kapalných paliv pro spalovací motory.
Cílem práce je vyhodnocování podmínek pyrolýzy biomasy za účelem zjišťování složení pyrolýzních produktů, popř. zvyšování výtěžků žádaných frakcí spadajících do destilačního rozmezí kapalných motorových paliv. Pro hodnocení produktů pyrolýzy byla použita plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostním detektorem (GC-MS).
V této práci byla provedena pyrolýza dřev stromů, které běžně rostou na území České republiky (borové a bukové dřevo), na mikropyrolýzní jednotce při různých podmínkách. Byla zjištěna závislost kvantitativního a částečně kvalitativního složení pyrolýzních produktů na konečné teplotě pyrolýzy, rychlosti ohřevu a délce trvání pyrolýzy.


Vliv Fuel-Borne katalyzátorů na oxidační stabilitu nafty

Autor: Kořánová Kristýna
Školitel: Ing. Jaroslav Černý, CSc.

Nárůst emisí, jejichž zdrojem je zejména automobilová doprava, vede ke snaze snižovat emise, především CO2 a jiných polutantů. Jednou z možností je využívání systémů na snížení emisí NOx, kterou představuje selektivní katalytická redukce oxidů dusíku (SCR). Dále se uplatňují filtry pro záchyt sazí a pevných částic, které jsou složkou emisí výfukových plynů. Při regeneraci těchto filtrů se používají palivové katalyzátory, které katalyzují oxidaci sazí zachycených na filtru částic.
Cílem této práce je posoudit, jaký účinek mají tyto katalyzátory v motorové naftě, do které jsou v automobilu automaticky dávkovány. Pozornost byla věnována zejména studiu vlivu palivových katalyzátorů na oxidační stabilitu motorové nafty a bionafty. Dále byl hodnocen vliv antioxidantu, který se používá pro úpravu kvality bionafty a efekt koncentrace bionafty v palivu.
Oxidační stabilita byla testována u všech typů paliv pro dieselové motory, které jsou na trhu v ČR. Použité palivové katalyzátory byly zakoupeny v autorizovaných servisech Peugeot a Volkswagen. Pro stanovení oxidační stability byly provedeny oxidační metody podle příslušných norem.


Hustota a rychlost šíření zvuku jako parametry pro sledování změn kvality ropy při průtoku ropovodem

Autor: Levý Omar
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Hustota je klíčovým parametrem ropy a ropných frakcí. Kromě základní charakterizace ropy a ropných produktů je hodnota hustoty současně s rychlostí šíření zvuku využívána ke sledování provozu ropovodu jako parametr úzce související se složením rop. Konkrétní aplikací je například sledování chodu navazujících dávek různých typů rop, přepravovaných ropovodem, a jejich dělení na příjmu do cílového tankoviště. V práci jsou shrnuty způsoby měření průtoku v průmyslu s důrazem na ultrazvukové průtokoměry používané u ropovodů. Současně byly popsány laboratorní přístroje a principy měření hustoty a rychlosti šíření zvuku. Experimentální část je věnována sledování hustoty a rychlosti šíření zvuku v ropě a optimalizaci metodiky měření. U obou veličin byla experimentálně stanovena jejich závislost na teplotě a složení u připravených směsí rop. Uvedené závislosti byly aproximovány pomocí rovnic, získaných z literatury.


Vliv mírného teplotního namáhání rop na výsledky jejich modelového skladování

Autor: Němcová Kateřina
Školitel: Ing. Petr Straka, Ph.D.

Během dlouhodobého skladování rop může docházet na dně skladovacích nádrží ke vzniku vrstvy parafinických úsad. Vzhledem k finanční náročnosti následného odstraňování vzniklých úsad existují snahy o předpověď chování rop během jejich dlouhodobého skladování.
Za tímto účelem byla na pracovišti Ústavu technologie ropy a alternativních paliv vyvinuta metodika modelového skladování rop ve zmenšeném měřítku. Tato metodika, v případě použití vzorku ropy, který nebyl mezi odběrem z ropovodu a modelovým skladováním teplotně a mechanicky namáhán, poskytuje výsledky velice podobné usazování reálnému. Ne vždy však je možné dopravit vzorek ropy do laboratoře tak, aby byly zcela zachovány izotermní podmínky (např. odběr vzorku v zahraničí).
Cílem této práce je posouzení vlivu nešetrné manipulace se vzorkem ropy během jeho odběru a následného transportu do laboratoře na výsledky modelového skladování. Vzorky rop byly za tímto účelem podrobeny řadě teplotních programů zahrnujících mírný ohřev, popř. ochlazení na teploty -10, 0, 20, 30 a 40 °C. Výsledky modelového skladování takto upravených rop byly následně porovnávány s výsledky rop teplotně nenamáhaných.


Hydrogenační rafinace směsí primárního plynového oleje a lehkého cyklového oleje

Autor: Osegbe Bartholomew Ifeanyichukwu
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Tato práce se zabývá hydrorafinací plynového oleje (PO) z atmosférické destilace ropy a lehkého cyklového olej z fluidního katalytického krakování. Lehký cyklový olej (LCO) obsahuje mnoho aromátů, má velké obsahy síry a dusíku, a vyznačuje se nízkým cetanovým číslem, zatím co primární plynový olej obsahuje více nasycených uhlovodíků a má relativně vysoké cetanové číslo. Rostoucí poptávka po motoroné naftě způsobuje nárůst užití LCO jako komponenty naftového poolu. Většina síry ve středních destilátech je obsažena v sulfidech, disulfidech, benzotiofenech, dibenzotiofenech a benzonaftotiofenech, zatímco dusík se nachází v alifatických aminech, anilinech, pyrolech a pyridinech. Hydrodesulfuraci snáze podléhají sulfidy, disulfidy a merkapty, ale obtížně dibenzotiofeny (DBTy), zejména substituované v pozicích 4 a 6, a jejich deriváty. Hydrodenitrogenace anilinů je méně obtížná ve srovnání s hydrodenitrogenací karbazolů.
Suroviny na hydrogenaci byly dodány z rafinérie v Kralupech. Hydrogenace PO, LCO a jejich směsí byla provedena na Co-Mo katalyzátoru na alumině za teplot 350 až 370 ° C, při konstantním průtoku suroviny 10,4 ­ 10,8 g/hod, za tlaku vodíku 3,9 MPa a průtoku vodíku 1,5 – 2,9 l/hod.
Při provedených experimentech došlo ke snížení obsahu síry z 0,23 ­ 0,73 % hm. v surovinách na 6 ­ 59 mg/kg v získaných produktech. Obsah polyaromátů se snížil ze 7 ­ 73 % hm. v surovinách na 2,4 ­ 27 % hm. v produktech. Následkem toho se cetanový index zvýšil z 20 -­ 53 na 22 ­- 60 v produktech.


Optimalizace metody stanovení PAH v procesních olejích pomocí RP HPLC

Autor: Petržílková Anna
Školitel: Ing. František Procháska, Ph.D.

V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky procesních olejů, především pak aromatických extraktů DAE a TDAE. Zmíněna je zde i legislativa stanovující limity obsahu PAU v těchto olejích a důvody, proč jsou sledovány. Větší díl teoretické části práce je věnován vypracování přehledu možných analytických postupů a technik, s kterými se lze  při stanovování PAU v komplexních organických matricích setkat.
V rámci experimentální části práce byly testovány tři metody předseparace PAU, a to extrakce pomocí dimethylsulfoxidu, kombinace kapalinové adsorpční chromatografie s gelovou permeační chromatografií a kapalinová adsorpční chromatografie s kombinovanou stacionární fází. Výsledky získané aplikací výše uvedených metod byly vzájemně porovnány, přičemž nejlepší metoda (kapalinová adsorpční chromatografie s kombinovanou stacionární fází) byla dále optimalizována a použita k analýze několika reálných vzorků. Výsledky těchto analýz jsou v práci rovněž uvedeny.


Vyhodnocení dat z reaktoru pro hydrogenaci acetylenu v lince pro výrobu polyetylenu

Autor: Roušar Pavel
Školitel: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Práce je zaměřena na sběr a hodnocení provozních dat a na účinnost používaného katalyzátoru v reaktoru pro selektivní hydrogenaci acetylenu v lince pro výrobu vysokohustotního polyetylenu. Je popsán mechanismus hydrogenace na palladiovém katalyzátoru. Byla získána data z provozního systému a následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu těchto dat na průběh hydrogenace a aktivitu použitého palladiového katalyzátoru.


Testování laboratorního modelu ropovodu

Autor: Schnierer Antonín
Školitel: Ing. Petr Straka, Ph.D.

Práce je zaměřena na studium tvorby parafinických úsad na vnitřních stěnách ropovodu během dopravy rop. Pro studium této problematiky byl sestrojen laboratorní model ropovodu, jehoţ konstrukce byla navrţena tak, aby vlastní experimentální podmínky maximálně odpovídaly podmínkám reálné potrubní dopravy. V rámci práce bude optimalizován vlastní postup modelové dopravy rop a hodnoceny vlivy teploty, průtoku, doby čerpání a sloţení rop na mnoţství a vlastnosti vznikajících úsad. Laboratorní výsledky budou porovnávány s údaji získanými při reálné dopravě rop ropovody Druţba a IKL.


Vlastnosti produktů hydrokrakování směsi ropného vakuového destilátu a produktu Fisher-Tropschovy syntézy

Autor: Žid Petr
Školitel: Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem usazování směsí rop Azeri light a CPC blend.
Práce je zaměřena na studium tvorby úsad ve velkokapacitních skladovacích nádržích na základě modelového skladování rop v sedimentačních válcích. Sledován byl vliv teplotní historie rop před vlastním usazováním a vliv teplotního a mechanického namáhání ropy během usazování. Úsady vzniklé v sedimentačních válcích byly charakterizovány obsahem a distribucí přítomných n‑alkanů pomocí vysokoteplotní plynové chromatografie.
V rámci práce byla také diskutována možnost použití polarizační mikroskopie v kombinaci s obrazovou analýzou pro přímé sledování průběhu sedimentace parafinických částic v ropě.

Aktualizováno: 31.3.2015 07:39, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi