Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Diplomové práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Diplomové práce obhájené v roce 2009
iduzel: 14943
idvazba: 18217
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 01:18:50
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce obhájené v roce 2009

Zhodnocení instalace rychlého zchlazení produktů na provoz jednotky visbreakingu

Autor: Brejchal Milan
Školitel: doc. Ing. Blažek Josef, CSc.

Diplomová práce pojednává o jednotce termického krakování - visbreakingu provozované v litvínovské rafinérii společnosti Česká rafinérská, a. s. Jednotka byla uvedena do provozu v roce 1999 s předpokládaným šestiměsíčním provozním cyklem. Tato diplomová práce shrnuje provoz jednotky, délky cyklu provozu a vyhodnocuje poslední úpravy na jednotce, jejichž cílem bylo dosažení uvedeného předpokládaného cyklu provozu. Autor vychází se svých osobních zkušeností při provozování jednotky a archivovaných dat společnosti Česká rafinérská.


Posuzování dlouhodobé skladovatelnosti parafinických rop

Autor: Frolík Jan
Školitel: Ing. Straka Petr

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem usazování směsí rop Azeri light a CPC blend. Práce je zaměřena na studium tvorby úsad ve velkokapacitních skladovacích nádržích na základě modelového skladování rop v sedimentačních válcích. Sledován byl vliv teplotní historie rop před vlastním usazováním a vliv teplotního a mechanického namáhání ropy během usazování. Úsady vzniklé v sedimentačních válcích byly charakterizovány obsahem a distribucí přítomných n alkanů pomocí vysokoteplotní plynové chromatografie. V rámci práce byla také diskutována možnost použití polarizační mikroskopie v kombinaci s obrazovou analýzou pro přímé sledování průběhu sedimentace parafinických částic v ropě.


Zhodnocení hydrokrakovací jednotky v Litvínově po revampu v roce 2007

Autor: Henselý Josef
Školitel: Ing. Černý Jaroslav, CSc.

Záměrem diplomové práce bylo technologicky a ekonomicky zhodnotit výsledný profit realizace revampu hydrokrakovací jednotky v Litvínově z roku 2007. Hodnocení je vtaženo na období provozu jednotky před a po implementaci revampu, kdy byla jednotka provozována s kapacitou 130 t/hod při maximální dosažitelné konverzi 55%. Uvedené kapacity bylo dosaženo v rámci intenzifikace jednotky Hydrokrak v roce 1999, kdy bylo zvýšeno prosazení jednotky z původních 100 t/h na 130 t/hod v návaznosti na výstavbu jednotky Visbreaking produkující mimo jiné komponentu určenou pro zpracování na hydrokrakovací jednotce. K výslednému zhodnocení přispělo kromě zpracování provozních dat před a po revampu i sumarizace vynaložených investičních nákladů na rekonstrukci. Cílem revampu Hydrokraku bylo především zvýšení kapacity a konverze vyvolané zvýšenou poptávkou po komponentech určených pro výrobu motorové nafty. V literární části diplomové práce byl na příkladech stručně popsán a přiblížen současný trend implementace technologie Unicracking v evropském regionu s uvedením stručného popisu technologie Unicracking implementované do struktury litvínovské rafinérie koncem 80 let 20. století jako zdroj suroviny pro ethylenovou jednotku. Experimentální část je podrobněji zaměřená na popis stavu jednotky Hydrokraku v Litvínově před a po rekonstrukci s důrazem kladeným na provedené změny. Ve výsledkové a závěrečné části diplomové práce byla ve dvou úrovních provozní a ekonomické nejprve porovnána a následně pak zhodnocena výsledná provozní data a vlastnosti produktů s dopadem na efektivnost celé rekonstrukce hydrokrakovací jednotky v Litvínově.


Možnosti zvýšení výtěžků cenných alkenů úpravou složení surovin pro ethylenovou jednotku

Autor: Charvát Petr
Školitel: doc. Ing. Blažek Josef, CSc.

Diplomová práce je zaměřena na možnosti úpravy složení daných surovin pro ethylenovou jednotku z důvodu zvýšení výtěžku cenných alkenů. Úvodní část popisuje jaké druhy vstupních surovin se používají ve světě a prognózu jejich spotřeby na příští roky. Teoretická část obecně popisuje princip pyrolýzy a její klíčové parametry, které ovlivňují její průběh. Dále charakterizuje vybrané suroviny pro pyrolýzu a diskutuje možnosti úpravy těchto surovin. Teoreticky se zabývá použitím a úpravou vybraných C4 frakcí, a to LPG a rafinátu 2. Dále z dostupných materiálů popisuje možné druhy katalyzátorů pro hydrogenaci těchto C4 frakcí a jsou diskutovány výsledky teoretické pyrolýzy těchto C4 frakcí. Závěr teoretické části je věnován chování vybraných uhlovodíků při laboratorní pyrolýze a obecně popisuje princip zplyňování uhlí, kde jako vedlejší produkt vzniká mimo jiné rectisolový benzín, který by se mohl stát do budoucna významným zdrojem benzenu. V experimentální části jsou diskutovány možné úpravy vybraných frakcí, a to benzínu IGCC, C4 frakce a dvou benzínů z rafinérských procesů (z atmosféricko-vakuové destilace a z hydrokrakování vakuových zbytků). U benzínu IGCC, jako zdroje benzenu, byly prezentovány výsledky jeho hydrogenace s výpočtem konverze a výsledky mikropyrolýzy. U C4 frakce byly použity výsledky teoretické hydrogenace LPG a rafinátu 2 a byla provedena teoretická pyrolýza v programu PYROL. Dále práce diskutuje vliv změny výstupní teploty na výtěžky etylénu u LPG a rafinátu 2. Benzíny z již zmiňovaných rafinérských procesů byly rozdestilovány na úzké řezy a u každého řezu proběhla teoretická pyrolýza v programu PYROL a mikropyrolýza.


Posouzení využití lehkého cyklového oleje z FCC v produktech České rafinérské a. s. aplikací rozvojového LP modelu

Autor: Kopecká Petra
Školitel: doc. Ing. Blažek Josef, CSc.

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem různých alternativ výroby a využití lehkého cyklového oleje (LCO) z technologie fluidního katalytického krakování (FCC) provozované v České rafinérské, a. s. (ČeR). Diplomová práce obsahuje popis, materiálovou bilanci a ekonomické zhodnocení zajímavých alternativ zpracování LCO v ČeR. Jednotlivé alternativy byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí komplexního rozvojového modelu ČeR, vyvinutého na základě matematické metody lineárního programování.


Možnosti separace parafinických látek z ropných vzorků

Autor: Kovalev Andrej
Školitel: Ing. Straka Petr

Vypracovaná práce byla rozdělena do dvou částí. První část představovala srovnání tří normovaných metod (ČSN 65 6061, SMS 1769-88 a UOP 46-85) pro stanovení obsahu parafinických látek v ropách a ropných produktech. Srovnání spočívalo jednak v porovnání kvality získaného parafínu, ale také v porovnání časové náročnosti a provedení jednotlivých metod. Každá norma byla testována na souboru 6 vzorků rop, které byly vybrány tak, aby spektrum jejich vlastností bylo co nejširší. V rámci práce byly navrhnuty optimalizace sloužící ke zkrácení času, či zjednodušení provedení. Druhá část práce spočívala v izolaci n-alkanů ze vzorku parafínu. Byly použity dva parafinické vzorky. První byla nasycená frakce destilačního zbytku nad 360 °C ropy REB a druhý byl parafín Verba 5998. K izolaci byly použity dvě metody. První byla aduktivní krystalizace s močovinou a druhá spočívala v adsorpci n-alkanů na molekulovém sítě. Všechny výsledky byly vyhodnoceny, graficky zpracovány a okomentovány.


Simulace a optimalizace jednotky hydrogenační rafinace plynového oleje

Autor: Kuba Josef
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Práce je věnována simulačním výpočtům jednotky hydrogenační rafinace plynového oleje v rafinérii Kralupy nad Vltavou. K řešení zadání je použit simulační software Hysys firmy AspenTech. V úvodní části práce je proveden sběr a zpracování dat potřebných pro simulační a optimalizační výpočty. Následuje vlastní stacionární simulace jednotky, na jejímž základě jsou provedeny optimalizace stabilizační kolony za účelem získání maximální kvality a výtěžku produktu a také studie vypírací kolony. Následuje úprava podmínek výpočtu odrážející navýšení kapacity nástřiku a sledování změn provozních parametrů celého technologického celku hydrogenační rafinace. Výstupem práce je odladěný model celé jednotky hydrogenační rafinace se stávající i zvýšenou kapacitou nástřiku.


Fyzikálně-chemické vlastnosti produktů hydrokrakování řepkového oleje

Autor: Lužná Kateřina
Školitel: Ing. Šimáček Pavel, Ph.D.

V práci bylo provedeno hodnocení složení a fyzikálně-chemických vlastností produktů hydrokrakování řepkového oleje zpracovaného za tlaku 15 MPa a při teplotách 350 a 400 °C. Bylo zjištěno, že při hydrokrakování dochází k přeměně suroviny na směs převážně nasycených uhlovodíků, ve kterých převládají uhlovodíky C15-C18. Vysoký obsah n-alkanů však způsobuje horší nízkoteplotní vlastnosti. Produkty hydrokrakování byly přidány do minerální motorové nafty v množství 5 - 30 % hm. za účelem hodnocení fyzikálně-chemických parametrů těchto paliv. Přítomnost produktu hydrokrakování v palivu se projevila především zvýšením hodnoty cetanového čísla a zhoršením nízkoteplotních parametrů. Aditivace směsných paliv dvěma druhy rafinérských zlepšovačů nízkoteplotních vlastností při tom byla téměř neúčinná.


Návrh vhodného umístění hydrogenačního stupně SO2 v procesech na zvýšení efektivity jednotek typu CLAUS

Autor: Magula Tomáš
Školitel: prof. Ing. Šebor Gustav, CSc.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím legislativním nárokům na co nejnižší hladinu oxidu siřičitého v plynech emitovaných jednotkami typu Claus, je nezbytné hledat stále nové cesty na zefektivnění těchto procesů. Míra zachycení a likvidace sirných sloučenin je předepsána legislativou v závislosti na kapacitě rafinérie. Proto je pro provozovatele světových rafinérií důležité s vlastní intenzifikací rafinérie rovněž intenzifikovat proces na likvidaci odpadního sulfanu, a to jak z hlediska kapacitního, tak i kvalitativního. Předmětem této práce je jednak porovnání efektivity procesů na dočistění zbytkových plynů pocházejících z jednotek typu Claus a také porovnání možných návrhů umístění hydrogenačního stupně ve vyšší generaci jednotky typu Claus. Protože se v reakčním plynu vyskytuje celá řada sirných látek, které navzájem mezi sebou reagují, je při návrhu umístění hydrogenačního stupně nutné brát v potaz tyto reakce, které tvoří hlavní bariéru pro dosažení vyšších výtěžků síry v procesu typu Claus. Jednotlivá teoretická řešení jsou pak prověřována pomocí experimentů zaměřených na nalezení podmínek pro maximální vytěžení síry z reakčního plynu.


Budoucí uplatnění katalytického reformingu jako zdroje vodíku v České rafinérské a. s. - maximalizace výtěžku vodíku

Autor: Marko Jiří
Školitel: doc.Ing. Pospíšil Milan, CSc.

V této práci jsou popsány technologie výroby vodíku a jeho využití v rafinériích. Pozornost je věnována katalytickému reformování benzínů a využití jeho produktů. Cílem této práce je posoudit bilanci vodíku pomocí lineárního programování a zjistit vliv této bilance na optimální provozování rafinérií České rafinérské a. s.


Příprava vysokoindexových základových olejů ze zbytků hydrokrakování a gače

Autor: Mašek Rostislav
Školitel: Ing. Černý Jaroslav, CSc.

Cílem této práce je seznámení s procesy hydrokrakování s vazbou na výrobu základových olejů a na výrobu suroviny pro pyrolýzu. Jsou zde zvýrazněny možnosti výroby základových olejů moderními metodami a vysvětleny technologické možnosti přípravy surovin pro výrobu základových olejů v České rafinerské a.s. Náplní experimentální části je pak příprava základových olejů nejprve ze zbytků hydrokrakování (HCVD) při stanovených reakčních teplotách 320 - 390 °C a následně ze směsi HCVD a gače v poměru 80 : 20 při teplotách 360 a 380 °C v laboratorních podmínkách na pokusném reaktoru. V poslední části je na základě zhodnocení připravených základových olejů posuzována možnost použití zbytkového produktu hydrokrakování vakuového destilátu (hydrokrakátu, HCVD) k výrobě vysokoindexových mazacích olejů vyšších tříd s nízkým obsahem aromatických uhlovodíků a dále diskutován vliv přídavku gače na připravené oleje.


Hmotnostní bilance etylenové jednotky a navazujících provozních celků

Autor: Mráz Otakar
Školitel: doc. Ing. Blažek Josef, CSc.

V této práci byl proveden souhrn dostupných literárních zdrojů vztahujících se k tématu hmotnostních bilancí (teoretické základy bilancování a zákony zachování) sběru dat, jejich archivaci, vyrovnávání (zvyšování přesnosti) a vyhodnocování. Dále jsou zapracovány témata úzce svázaná s prováděním bilancí - základy teorie chyb a určování nejistot, problematika přesného měření, principy a postupy bilančního měření. V praktické části práce je provedena hmotnostní bilance vlastní ethylenové jednotky Litvínov a navazujících provozních celků prvního stupně hydrogenace pyrolýzního benzínu, redestilace C9 frakce a úseku katalytické hydrodealkylace benzen-toluen-xylenové frakce označované jako Pyrotol. Součástí práce je i ověření možnosti odhadu produkce proudů vystupujících z technologického schématu ethylenové jednotky Litvínov na podkladě zobecněných výtěžkových vektorů získaných z laboratorních rozborů vzorků horkého pyrolýzního plynu za období roku 2008.


Výzkum vlastností olejových frakcí v závislosti na režimu etylenové jednotky

Autor: Mrázová Martina
Školitel: Ing. Černý Jaroslav, CSc.

V literární části této práce byla provedena rešerše dostupných literárních údajů vztahujících se ke zjišťování a popisu kvalitativních vlastností olejových frakcí. Tyto frakce jsou separovány při řadě procesů rafinérských (atmosférická a vakuová destilace ropy a dělení produktů štěpení) i petrochemických (pyrolýza uhlovodíkových surovin a pyrolýza biomasy). Práce je zaměřena na zkoumání a popis chemického prvkového a skupinového složení, viskozity, hustoty, destilačního rozmezí a bodu vzplanutí. Praktická část práce je zaměřena na studium distribuce složek olejů mezi 6 základních proudů pyrolýzních kondenzátů, provedena bilance těchto proudů a identifikován vliv změn podílů jednotlivých surovin na produkci jednotlivých proudů pyrolýzních kondenzátů. Při studiu vlastností olejových frakcí v závislosti na hodnotách vybraných provozních parametrů byla identifikována závislost distribuce složek olejových frakcí typu zpracovávaných surovin a zjištěny korelace mezi provozními parametry a vlastnostmi jednotlivých frakcí.


Vlastnosti a možnosti zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy

Autor: Prokopová Renata
Školitel: prof. Ing. Šebor Gustav, CSc.

Tato práce pojednává o vlastnostech a možnostech zpracování produktů vzniklých Fischer-Tropschovou syntézou provedenou na experimentální jednotce ve VÚAnCH Unipetrol. Zároveň je zde zmíněna konstrukce této jednotky, vlastní příprava katalyzátorů s dostatečnou aktivitou a selektivitou na žádané produkty, t. j. minimální selektivitou na metan. V neposlední řadě je zde uvedeno hodnocení fyzikálně - chemických vlastností produktů získaných Fischer-Tropschovou syntézou, což ve svém důsledku může být podkladem pro rozšíření surovinového portfolia o alternativní motorová paliva a petrochemikálie.


Návrh na energetické úspory na tankovištích litvínovské rafinerie

Autor: Ranuša Antonín
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Cílem práce bylo zhodnotit energetickou náročnost tankoviště společnosti Česká rafinérská, a.s. (dále ČeR) v litvínovské rafinerii. Zhodnocení bylo provedeno na základě dat poskytnutých ČeR. Pro vyhodnocování energetických spotřeb v rafineriích se používají srovnávací metodiky energetických indexů. Indexy zhodnocují energetickou náročnost rafinerií nebo jejich částí. Mohou sloužit k porovnávání rafinerií nebo jejich částí z hlediska energetické náročnosti. V ČeR je pro tyto účely k dispozici monitorovací a srovnávací systém (dále jen KEZ), který byl na základě smluvních podmínek poskytnut poradenským centrem společnosti Shell v Haagu. V práci byly vyhodnoceny možnosti energetických úspor a zpracovány návrhy na snížení energetického indexu. Návrhy byly vyhodnoceny pomocí metodiky pro hodnocení energetické náročnosti formou změny energetického indexu (KEZ). Na základě tohoto vyhodnocení bude možné navrhnout technická a organizační opatření, která mohou vést k úsporám energetické náročnosti tankovišť ČeR.


Modelová studie separace vody v plynovém vrtu

Autor: Ravčuková Kateřina
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Předmětem práce bylo studium zatížení plynového vrtu kapalinou za laboratorních podmínek. Byly provedeny tři skupiny experimentů, při kterých byly stanoveny parametry charakteristické pro zatížení kapalinou. Další sada experimentů byla zaměřena na vizuální sledování režimů toku za různých podmínek. Byl stanoven částečný kritický tok, ale samotný tzv. kritický tok nebylo možné stanovit kvůli omezením daným konstrukcí aparatury. Jednotlivé režimy toku vyskytující se během testů byly zaznamenány a popsány.


Návrh úprav zařízení pro zpracování sirovodíku pro zvýšení účinnosti odsíření koncových plynů

Autor: Sezemský Richard
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Předkládaná diplomová práce se zabývá průzkumem a rozborem jak lze řešit legislativní zpřísnění limitů na 99,8 %hm pro účinnost odsíření koncových plynů z rafinérského procesu. Byl proveden rozbor používaných technologií, které jsou zde specifikovány a seřazeny dle deklarované účinnosti. Ve výpočtové části je bilančně hodnoceno obohacování suroviny molekulárním kyslíkem v rozsahu 25 - 60 % obj. Výstupy z bilancí jsou použity jako podklad pro simulaci teoretické teploty hoření dané suroviny. V posledním úkolu je řešen návrh postupu přípravy a realizace projektu pro zvýšení účinnosti odsíření při výrobě síry z kyselých plynů. Výsledkem dle předchozího obsahu je nutnost realizace nové odsiřovací technologie na bázi Hydrogenace/Amine jako náhradu za stávající technologii Sulfreen ve společnosti Česká rafinérská, a.s.


Zhodnocení projektů rekontaktingu VBU a intenzifikace regenerace MEA

Autor: Soukup Tomáš
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dvou projektů, které byly realizovány v litvínovské rafinérii společnosti Česká rafinérská a.s v letech 2007 a 2008. Obě investiční akce, vybudování nové jednotky rekontaktingu a úpravy na jednotce odsíření bohatých plynů, proběhly na základě požadavku na omezení negativních vlivů provozování jednotky visbreakingu. Součástí teoretické části je stručný popis provozních souborů, kterých se obě investiční akce přímo dotkly. Detailně jsou popsány zejména konkrétní změny, ke kterým v těchto jednotkách díky realizaci zmíněných akcí došlo. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky těchto nových projektů, především jejich přínosů pro optimalizaci provozování rafinérie z ekonomického i enviromentálního hlediska. Součástí práce jsou i návrhy opatření vhodných pro další rozvoj zmíněných jednotek.


Stanovení nízkých obsahů síry v ropných produktech

Autor: Soukupová Věra
Školitel: Ing. Šimáček Pavel, Ph.D.

Diplomová práce se v teoretické části zabývá shrnutím a stručným popisem laboratorních metod pro stanovení síry a sirných sloučenin v organických sloučeninách. Důraz je přitom kladen na moderní instrumentální metody umožňující stanovení velmi nízkých obsahů síry v ropných produktech. V experimentální části byly za použití šesti standardů sirných látek nalezeny optimální podmínky pro provoz analyzátoru Euroglas ECS 1200, který slouží ke stanovení celkového obsahu síry metodou spalování vzorku a následnou coulometrickou titrací roztoku obsahujícího absorbované spaliny. Vedle statistického zpracování vybraných dat, byly sestrojeny kalibrační křivky pro stanovení obsahu síry v neznámých vzorcích. Pro kalibraci byly přitom použity dvě sirné látky - benzothiofen a dibutylsulfid. S použitím kalibračních závislostí byl analyzátor Euroglas ECS 1200 využit ke stanovení celkového obsahu síry v 16 vzorcích ropných produktů s nízkým obsahem síry v rozmezí koncentrací 5 - 82 mg ? kg-1 a 2 vzorcích s obsahem síry v rozmezí 2000 - 3000 mg ? kg-1. Stanovené hodnoty obsahu síry vykazovaly velice dobrou shodu s referenčními hodnotami stanovenými pomocí metody disperzní rentgenové fluororescence.


Porovnání metanolu, etanolu, n-butanolu, MTBE a ETBE jako složek pro výrobu automobilových benzínů, s využitím rozvojového LP modelu České rafinérské

Autor: Suchá Iveta
Školitel: doc.Ing. Pospíšil Milan, CSc.

Tato práce obsahuje rešerši problematiky automobilových benzinů jako důležitých produktů rafinerií ropy, související legislativu, technologii výroby a vlastnosti. Dále obsahuje výsledky různých scénářů mísení metanolu, bio-etanolu, n-butanolu, MTBE a ETBE v koncentraci odpovídající 3,7 % hm. kyslíku, dle revidované ČSN EN 228, do automobilových benzínů vyráběných v České rafinérské a. s. Data byla získána aplikací rozvojového modelu rafinerie založeném na metodě lineárního programování.


Stanovení nepolárních extrahovatelných látek

Autor: Šifaldová Vladislava
Školitel: Ing. Šimáček Pavel, Ph.D.

Práce je zaměřena na porovnání dvou metod pro stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL): metody plynové chromatografie (GC) podle normy ČSN EN ISO 9377 a metody infračervené spektrometrie (IR) podle normy ČSN 757505. V rámci práce bylo oběma metodami provedeno měření více než 40 vzorků rafinérské odpadní vody. Všechna měření byla provedena v laboratořích České rafinérské, a.s. v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Na základě výsledků této práce bylo rozhodnuto, že laboratoř České rafinérské, a.s. v Kralupech nad Vltavou bude od června 2009 používat pouze GC metodu pro stanovení NEL, která zde bude v roce 2010 také akreditována.


Porovnání vlastností silničních asfaltů typu 50/70 připravených různým způsobem pomocí klasických a moderních metodik

Autor: Venclíčková Marie
Školitel: prof. Ing. Šebor Gustav, CSc.

Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností silničních asfaltů typu 50/70 připravených různým způsobem pomocí klasických a moderních metodik. V teoretické části byla provedena literární rešerše na téma výroby silničních asfaltových pojiv, jejich chování a způsobů hodnocení. Jsou zde popsány tradiční metody hodnocení asfaltových pojiv a nové metody hodnocení podle amerického výzkumného programu SHRP a podle připravované evropské specifikace. V praktické části byla připravena surovina s bodem měknutí 26 °C. Laboratorní oxidací této suroviny při teplotách 230 a 260 °C byly připraveny polofoukané asfalty typu 50/70. Dále byly laboratorní oxidací stejné suroviny při stejných teplotách připraveny tvrdé asfalty s penetrací 20-30 p.j. a jejich naředěním s původní surovinou byly připraveny asfalty 50/70. U připravených asfaltových pojiv bylo provedeno hodnocení podle tradičních a nových metod. V závěru je na základě získaných výsledků diskutován vliv způsobu přípravy a teploty na vlastnosti asfaltů.


Hydrokrakování vakuových destilátů na surovinu pro pyrolýzu a mazací oleje

Autor: Zbuzek Michal
Školitel: doc. Ing. Blažek Josef, CSc.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku hydrokrakování vakuových destilátů na surovinu pro pyrolýzu a mazací oleje. V první části diplomové práci je uveden stručný literární rozbor poznatků o hydrokrakovacích katalyzátorech a o hydrokrakování obecně, se zaměřením na přípravu suroviny pro pyrolýzu a základové mazací oleje z vakuového destilátu. V experimentální části diplomové práce jsou popsány vlastní pokusy. Pokusy byly prováděny za vysokého tlaku vodíku (18 MPa) a při rychlosti nástřiku (0,5 kg/lkat/h). Testovány byly dva katalyzátory Ni-W, které se lišily obsahem aktivních kovů. Minimálně tři rozdílné reakční teploty v teplotním rozmezí 380-430°byly testovány, a to tak, aby byla zajištěna rozdílná výše konverze. Byly stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti vakuového destilátu z ropy REB. Kapalné produkty z pokusů byly rozdestilovány dvěma způsoby: (i) na frakci benzinu, motorové nafty a zbytku-hydrokrakátu (nad 360 °C) a (ii) na frakci benzinu, motorové nafty, lehkého oleje (360 - 390 °C) a zbytek. Zbytek (nad 390 °C) byl rozpustidlově odparafinován. Dále byly stanoveny vlastnosti produktů. Na základě stanovených vlastností produktů byly posouzeny rozdíly mezi katalyzátory a posouzena vhodnost destilačních zbytků jako surovin pro výrobu základových mazacích olejů a jako surovin pro pyrolýzu.

Aktualizováno: 19.3.2015 15:47, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi