Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Bakalářské práce obhájené v roce 2016
iduzel: 29021
idvazba: 36948
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 01:19:38
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené v roce 2016

Metody stanovení kyslíkatých a dusíkatých látek v ropných frakcích a alternativních palivech

Autor: Burešová Barbora
Školitel: Ing. Kroufek Jiří

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním metod stanovování kyslíkatých a dusíkatých látek v ropných frakcích a alternativních palivech. Cílem práce bylo porovnat výhody a nevýhody metod, jejich náročnost, omezení, použité detektory, maximální teploty měření a funkčnost a sestavení použitých aparatur. Zhodnocení parametrů jednotlivých metod bylo zaneseno do srovnávacích tabulek. Jako nejnáročnější metoda byla vyhodnocena kjeldahlizace, z důvodu ručního ovládání celé aparatury. Jako nejrychlejší byla vyhodnocena metoda oxidačního spalování, jelikož celé měření trvá pouze několik minut.


Použití asfaltenů jako standardu pro stanovení obsahu kovů ve vysokovroucích ropných frakcích pomocí ICP a AAS

Autor: Ćosić Dragan
Školitel: Ing. Straka Petr Ph.D.

Cílem této bakalářské bylo ověření, zda lze použít asfalteny jako standard pro stanovení obsahu železa, niklu a vanadu v těžkých ropných produktech a jejich zbytcích. Byly použity tyto metody: optická emisní spektrometrie s iontově vázanou plasmou (ICP-OES) a plamenově atomové absorpční spektrometrie (FAAS). Dalším cílem bylo stanovení vhodného rozpouštědla pro zachování stability asfaltenů v čase.
V literární části jsou uvedeny informace o výskytech, složení, struktuře a způsobu analýzy asfaltenů. Dále se literární část věnuje metodám pro stanovení obsahu kovů. V experimentální části byla prováděna příprava samotných vzorků a jejich předúprava pro měření pomocí výše uvedených metod. Dalším bodem bylo sledování stability asfaltenů v rozpouštědle pomocí mikroskopického pozorování flokulovaných asfaltenů a porovnání obsahů kovů v různých vrstvách. Bylo zjištěno, že asfalteny jsou stabilní v roztoku D-limonenu a xylenu po dobu minimálně osmi týdnu.


Termická stabilita asfaltů a vliv stárnutí na jejich reologické vlastnosti

Autor: Hrušková Martina
Školitel: Ing. Maxa Daniel Ph.D.

Práce je zaměřena na přípravu a hodnocení asfaltových pojiv, využívaných pro silniční stavitelství, se zaměřením na odolnost proti stárnutí. Byly připraveny dva vzorky modifikovaných asfaltových pojiv, u kterých byly vyhodnoceny parametry podle normy ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a dále byly provedeny reologické zkoušky pomocí dynamického smykového reometru (DSR) a trámečkového průhybového reometru (BBR). Asfaltová pojiva byla hodnocena v originálním stavu a po zestárnutí metodami RTFOT a PAV.


Objemové změny při mísení klasických a alternativních paliv

Autor: Itikeev Ravil
Školitel: Ing. Maxa Daniel Ph.D.

V práci byly stanoveny hustoty binárních a ternárních směsí složek motorových naft při teplotě 15 °C a viskozity při 40 °C. Pro přípravu směsí byly použity následující složky: methylester řepkového oleje, čistá motorová nafta, hydrogenovaný rostlinný olej, lehký cyklový olej, plynový olej, petrolej a těžký benzín. Stejné parametry byly dále stanoveny u ternárních směsí petroleje s plynovým olejem a methylesterem řepkového oleje. Ze získaných údajů byly vypočteny dodatkové objemy a odchylky dynamické viskozity. K aproximaci závislosti dodatkových objemů binárních směsí na složení byl využít Redlich – Kisterův polynom, pro ternární směsi pak Redlich – Kister – Muggianův polynom. Dodatkové objemy jednotlivých směsí vykazovaly jak kladné, tak i záporné výchylky od ideality. Odchylky dynamické viskozity u všech binárních směsí vykazovaly pouze kladné výchylky od ideality.


Výpočty mezí výbušnosti složitých uhlovodíkových směsí

Autor: Karl Jan
Školitel: Ing. Maxa Daniel Ph.D.

Při přepravě a skladování, resp. distribuci ropy a těkavých ropných produktů, např. automobilového benzínu, dochází k tvorbě uhlovodíkových par. Tvorba a únik těchto par je nežádoucí nejen díky tomu, že znamenají ekonomické ztráty, ale představují také bezpečnostní riziko. Požární bezpečnost je v případech hořlavých plynů a par posuzována na základě porovnání jejich skutečné koncentrace ve vzduchu s koncentračními mezemi výbušnosti. Zatímco v případě chemických individuí (např. různá rozpouštědla) je porovnání jednoduché, v případě směsí hořlavých látek je nutné vyjádření koncentrace náhradní modelovou sloučeninou nebo výpočet meze výbušnosti reálné směsi. Práce je zaměřena na experimentální stanovení koncentračních mezí výbušnosti uhlovodíkových směsí vzniklých odparem ropy a automobilového benzínu a porovnání zjištěných hodnot s těmi, které byly vypočteny na základě detailní analýzy připravených směsí.


Možnosti využití elektrochemických metod při studiu protikorozní ochrany v prostředí lihobenzínových paliv

Autor: Křížová Eliška
Školitel: Ing. Matějovský Lukáš

Biopaliva jsou v současnosti preferována a podporována vyspělými ekonomickými státy. Mají vliv ve zbavování se závislosti na fosilních palivech. Korozivita kontaminovaného biopaliva E85 s a bez inhibitoru koroze byla zkoumána metodou hmotnostních úbytků v aparatuře vycházející z normy ASTM D 130-04. K testování korozního působení biopaliv byla využita i elektrochemická metoda impedanční spektroskopie a měření polarizačních křivek. Testovanými kovy byly ocel 11 a mosaz. Korozní inhibitory mají vliv v protikorozní ochraně obou testovaných kovů. U připraveného základového benzínu a paliva E85 byly stanoveny některé kvalitativní parametry, které byly důležité i z korozního hlediska (obsah vody, číslo kyselosti, peroxidové číslo).


Nízkoteplotní vlastnosti dieselových paliv

Autor: Macurová Martina
Školitel: Ing. Maxa Daniel Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoteplotních vlastností a oxidační stability motorové nafty. Nízkoteplotní vlastnosti patří mezi základní kvalitativní charakteristiky motorové nafty a mají zásadní vliv na správný chod motoru při nízkých teplotách, tedy v zimním, případně přechodovém období. Oxidační stabilita představuje důležitý parametr z pohledu dlouhodobého skladování paliva, kdy je palivo vystaveno měnícím se skladovacím podmínkám. Ty mohou vést ke kvalitativním změnám způsobeným narušením jeho chemické struktury.
V experimentální části se práce zabývá přídavkem biosložky (FAME) k motorové naftě a charakterizací základních kvalitativních vlastností, především oxidační stability a nízkoteplotních charakteristik. U připravených testovacích vzorků byl porovnán účinek a optimální dávka tří komerčně dodávaných aditiv pro úpravu nízkoteplotních vlastností. Rovněž byl sledován vliv na výslednou oxidační stabilitu testovacích vzorků. Práce rovněž zahrnuje porovnání dvou způsobů pro stanovení oxidační stability motorové nafty.

Aktualizováno: 26.9.2016 08:25, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi