Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Bakalářské práce obhájené v roce 2014
iduzel: 14924
idvazba: 18189
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 15:09:59
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené v roce 2014

Výroba motorové nafty společnou hydrorafinací středních ropných destilátů a rostlinných olejů

Autor: Bringlerová Nikola
Školitel: doc. Ing. Josef BlaŽek, CSc.

Tématem bakalářské práce je výroba motorové nafty společným hydrotreatingem středních ropných destilátů a rostlinných olejů. Cílem práce bylo sledování vlivu reakčních podmínek (reakční teplota, objemová rychlost suroviny) na složení a vlastnosti stabilizovaných produktů, zejména s ohledem na jejich použití jako složky motorové nafty. Cílem hydrotreatingu bylo připravit produkt s podílem obnovitelné složky, který by splňoval požadavky na kvalitu motorové nafty dle normy ČSN EN 590.
Surovina byla pro hydrotreating připravena v poměru 66:17:17 z atmosférického plynového oleje z primární destilace ropy, lehkého cyklového oleje z fluidního katalytického krakování a řepkového oleje. Hydrotreating byl studován na Co-Mo katalyzátoru se směsným Al2O3 + SiO2 nosičem při teplotách 360 °C, 370 °C a 380 °C, za tlaku vodíku 4 MPa. Při teplotě 360 °C byla směs studována za různé prostorové rychlosti 0,6 hod-1, 0,8 hod-1 a 1,0 hod-1. Poměr vodíku k surovině se zvyšoval se snižující prostorovou rychlostí, pro WHSV = 1,0 hod-1 byl poměr vodíku k surovině 260 m3.m-3.
Hydrotreatingem byl obsah síry ze suroviny snížen z 2340 mg.kg-1 na 7 - 31 mg.kg-1 s účinností cca 99 %. V porovnání s původní surovinou došlo u všech stabilizovaných produktů ke zvýšení hustoty a cetanového indexu a ke snížení kinematické viskozity. Na základě porovnání vlastností stabilizovaných produktů s normou ČSN EN 590 bylo u hustoty, viskozity, filtrovatelnosti, obsahu vody a cetanového indexu dosaženo požadavku na kvalitu motorové nafty. Obsah polyaromátů byl oproti surovině sice snížen, nicméně požadavky normy byly splněny pouze u stabilizovaných produktů získaných při teplotě 360 °C. U stabilizovaných produktů získaných při teplotách 370 °C a 380 °C byl obsah polyaromatických uhlovodíků o něco vyšší, než je požadavek normy ČSN EN 590.


Surovinový původ biosložky obsažené v motorových naftách

Autor: Ihnát Tomáš
Školitel: lng. Pavel Šimáček, Ph.D.

Předmětem bakalářské práce bylo stanovení surovinového původu biosložky obsažené v motorových naftách. K tomuto účelu bylo využito normy ČSN EN 14331, která popisuje oddělení a následnou charakterizaci metylesterů vyšších mastných kyselin. Pro izolaci byla použita metoda kapalinové adsorpční chromatografie a pro finální analýzu jednotlivých metylesterů vyšších mastných kyselin metoda plynové chromatografie.
Postupy popsané v této normě byly vyhodnoceny jako spolehlivé a také byla ověřena možnost jejich aplikace i na vzorky obsahující vyšší obsah FAME než doporučených 5 % obj. Byla provedena rovněž modifikace postupu použitého pro izolaci FAME, se kterou lze dosáhnout větší flexibility při výběru pracovních materiálů, výrazné úspory času a finančních nákladů.


Analýza obsahu mono-, di- a triglyceridů ve FAME

Autor: Suk Jaroslav
Školitel: Ing. Jiří Kroufek

V bakalářské práci byla provedena rešerše možných analytických metod na stanovení mono-, di- a triglyceridů ve FAME. Dále byla prakticky zkoušena metoda TLC-FID a pro porovnání výsledků metoda GC-FID (dle normy ČSN EN 14105:2003). Při měření metodou TLC-FID byla zjištěna nedostatečná separace složek FAME znemožňující analýzu. I přes různá testovaná uspořádání se tento problém nepodařilo odstranit.


Vlastnosti produktů hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje

Autor: Zbuzková Blanka
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Práce se zabývá hydrogenační rafinací lehkého cyklového oleje. Cílem práce je hydrogenovat lehký cyklový olej tak, aby se jeho vlastnosti přiblížily k požadavkům na kvalitu motorové nafty dle normy ČSN EN 590 + A1.
Surovina byla vyrobena na jednotce fluidního katalytického krakování a byla hydrogenována na laboratorní průtočné hydrogenační aparatuře. Hydrogenace byly provedeny při dvou teplotách 380 °C a 390 °C, tlaku vodíku 4 MPa, poměru vodík/surovina 260 m3/m3 o prostorových rychlostech 0,6; 0,8 a 1,0 h-1. Jako katalyzátor byl použit Co‑Mo/Al2O3 s příměsí SiO2.
Bylo zjištěno, že po hydrogenační rafinaci produkty vykazovaly značně lepší vlastnosti s ohledem na přiblížení se požadavkům na kvalitu motorové nafty. Výtěžek stabilizovaného produktu se u všech vzorků pohyboval kolem 99 % hm. Obsah síry se snížil z původních 6100 mg/kg na 3-16 mg/kg. Došlo k výraznému snížení obsahu polyaromatických uhlovodíků z 57,4 na 31,3 % hm. Dále došlo k mírnému zlepšení cetanového indexu z 16 na 21 a ke zlepšení filtrovatelnosti z -23 na -28 °C.
Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že produkty připravené hydrogenační rafinací lehkého cyklového oleje při prostorové rychlosti 0,6 h-1 vykazovaly lepší vlastnosti, než produkty připravené při vyšší prostorové rychlosti. Produkty hydrogenace lehkého cyklového oleje připravené při teplotě 380 °C vykazovaly lepší vlastnosti, než produkty připravené při teplotě 390 °C (s výjimkou obsahu síry). U pěti vzorků se podařilo snížit obsah síry pod 10 mg/kg. Přesto, že produkty vykazovaly výrazné zlepšení všech sledovaných vlastností, stále neodpovídaly všem legislativním požadavkům na kvalitu motorové nafty dle normy ČSN EN 590 +A1. Vyhovovaly pouze požadavky na obsah síry (u pěti ze šesti vzorků), kinematickou viskozitu, filtrovatelnost a obsah vody.

Aktualizováno: 24.3.2015 15:48, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi