Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Bakalářské práce obhájené v roce 2012
iduzel: 14927
idvazba: 18195
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 01:19:58
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené v roce 2012

Fázová stabilita etanol benzinových směsí

Autor: Banza Nguie Franck
Školitel: Ing. Zlata Mužíková,Ph.D.

V posledních letech se v rámci uplatnění alternativních paliv začaly do klasických pohonných hmot, benzínu a motorové nafty, přidávat biopaliva. Nejrozšířenější biosložkou automobilového benzínu je bioetanol, který tvoří s uhlovodíky homogenní směs. Jedno z velkých rizik používání etanolu jako složky benzínu je však kontaminace paliva vodou. Za nízkých teplot se voda rozpuštěná v etanol-benzínové směsi dostává na hranici své rozpustnosti a může dojít až k úplnému oddělení vodné fáze s etanolem od uhlovodíkové fáze. Alternativním biopalivem s lepšími vlastnostmi v porovnání s bioetanolem může být biobutanol. Tato práce se zabývá porovnáním vlastností etanol-benzínových a butanol-benzínových v oblasti fázové stability s vodou.


Vnímavost butanol-benzinových směsí k obsahu rozpuštěné vody za nízkých teplot

Autor: Mendoza Miranda Angela Norma
Školitel: Ing. Zlata Mužíková,Ph.D.

Biobutanol může být používán jako pohonná hmota pro zážehové motory. Vyrábí se fermentací ze stejných surovin jako bioetanol. Dle ČSN EN 228 je možné přidávat butanol do benzinu ve vyšší koncentraci než etanol, to je max. 10 % obj. bez potřeby upravení vozidla, což umožňuje zvýšení podílu biopaliva na trhu. Přídavek butanolu do benzinu nezpůsobí zvýšení tlaku par jako je tomu u směsí obsahujících etanol v množství do 10% obj. Butanol je velmi dobře rozpustný v benzínu a je omezeně mísitelný s vodou, proto možnost separace fáze a koroze u butanolu je menší než u etanolu. Z toho důvodu jsou směsi butanolu a benzínu vhodné pro distribuci stávajícími potrubními přepravními systémy.
Práce se zabývá fázovou stabilitou směsí butanolu, benzínu a vody za nízkých teplot, které odpovídají průměrným teplotám v ČR v zimním období.


Název

Autor: Syblíková Kateřina
Školitel: Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

V práci byly ověřeny možnosti stanovení obsahu motorové nafty v motorovém oleji pomocí nepřímých metod využívajících měření vybraných fyzikálně-chemických vlastností (hustota, viskozita, viskozitní index a bod vzplanutí). Současně byly vypracovány i dvě metodiky využívající pro stanovení obsahu nafty v motorovém oleji vysokoteplotní plynovou chromatografii. Všechna měření byla provedena s využitím tří „čerstvých“ motorových olejů obsahujících definovaný přídavek motorové nafty (1 - 20 % hm.).
Bylo zjištěno, že nepřímé metody jsou pro stanovení obsahu paliva v oleji poměrně nespolehlivé, s výjimkou bodu vzplanutí, jehož sledování lze pro odhad obsahu nafty v motorovém oleji využít. Naopak přímé metody využívající vysokoteplotní plynovou chromatografii poskytly uspokojivé výsledky. Jedna plynově-chromatografická metoda byla následně aplikována na 4 vzorky motorových olejů odebraných z osobních automobilů vybavených vznětovým motorem.


Hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje

Autor: Váchová Veronika
Školitel: doc.Ing.Josef Blažek, CSc.

Cílem práce bylo diskutovat vliv reakčních podmínek hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje na složení a vlastnosti stabilizovaných produktů, zejména s ohledem na jejich použití jako složky motorové nafty. Byly dodány dva vzorky lehkého cyklového oleje. Oba byly vyrobeny na jednotce fluidního katalytického krakování v rafinérii Kralupy nad Vltavou, kde byly odebrány v různých termínech. Jeden vzorek byl hydrorafinován na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (ÚTRAP) a druhý ve Výzkumném ústavu anorganické chemie (VÚAnCh, a. s.).
Hydrorafinace byly provedeny za různých podmínek. Na ÚTRAP proběhly při dvou teplotách 372 °C a 381 °C, tlaku vodíku 3,9 MPa, poměru vodík/surovina 260 m3/m3 a objemovou rychlostí (LHSV) cca 1,1 h-1. Byl použit Co-Mo/Al2O3 katalyzátor. Ve VÚAnCh, a. s. byly provedeny hydrorafinace při tlaku 4,5 MPa, poměru plynu k surovině 290 m3/m3 a s LHSV = 1. Hydrorafinace byly provedeny za tří různých teplot 375 °C, 377 °C a 380 °C. Byl použit Co-Mo/Al2O3 katalyzátor.
Bylo zjištěno, že po hydrogenační rafinaci došlo k značnému vylepšení vlastností lehkého cyklového oleje. Stěžejní byl obsah síry, kdy bylo cílem pokusu přiblížit se k legislativní hranici 10 mg/kg. Ačkoli proběhla výrazná hydrodesulfurizace (více než 99 %), byl obsah síry stále vysoký 17 - 58 mg/kg. Došlo k mírnému zvýšení cetanového indexu ze 17 na 21 a k velkému snížení obsahu polyaromátů (celkový obsah aromátů snížený o obsah monoaromátů) z 63 hm. % na cca 28 hm. %. Obě tyto vlastnosti zaznamenaly vylepšení, ovšem stále neodpovídaly legislativním požadavkům pro motorovou naftu.


Obsah biosložek v benzínech distribuovaných na českém trhu

Autor: Vrtiška Dan
Školitel: Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Cílem Bakalářské práce bylo stanovení obsahu biosložek v automobilových benzínech odebraných na čerpacích stanicích v České republice. Vedle stanovení standardních biosložek byla pozornost věnována i přítomnosti stopového množství metylesterů mastných kyselin (FAME). Pro stanovení obsahu biosložek byly použity plynově-chromatografické metody a destilační zkouška.
Všech 9 vzorků automobilových benzínů (7 vzorků benzínu Super 95 a 2 vzorky benzínu Super Plus 98) vyhovělo ve všech parametrech destilační zkoušky normě ČSN EN 228. Všechny vzorky rovněž splnily požadavky na obsah kyslíkatých látek a celkový obsah kyslíku. Analyzované vzorky obsahovaly pouze jednu biosložku, přičemž 7 vzorků obsahovalo etanol (2,8 – 3,8 % obj.) a 2 vzorky obsahovaly ETBE (10,5 - 11,3 % obj.).
Přítomnost FAME byla zjištěna celkem ve čtyřech vzorcích automobilových benzínů. Tři vzorky benzínů obsahovaly FAME v rozmezí 10 - 100 mg·kg-1, u jednoho vzorku pak obsah FAME dosahoval hodnoty cca 600 mg·kg-1.

Aktualizováno: 25.3.2015 09:24, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi