Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Bakalářské práce obhájené v roce 2009
iduzel: 14928
idvazba: 18196
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 15:10:36
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené v roce 2009

Hydrorafinace lehkého cyklového oleje z FCC

Autor: Birčák Tomáš
Školitel: doc. Ing. Josef Blažek, CSc

Hydrorafinace lehkého cyklového oleje z FCC (fluidní katalytické krakování) se používá k získání kvalitnějších a lépe využitelných středněvroucích ropných destilátů. Tyto produkty se vyznačují lepšími vlastnostmi pro vmíchání do motorových naft. Dochází k hluboké desulfurizaci suroviny a zároveň i k mírnému zvýšení cetanového čísla složky. Odstraňování síry z paliv má stěžejní úlohu, neboť dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/17/ES se od roku 2009 mohou v zemích Evropské unie distribuovat jen paliva s obsahem síry do 10 mg/kg. Cílem práce bylo stanovit změnu vybraných vlastností lehkého cyklového oleje z fluidního katalytického krakování po katalytické hydrorafinaci vzorku. Byly měřeny vlastnosti vzorku před a po hydrorafinaci. Hydrorafinace byla provedena v průtokovém reaktoru při specifických podmínkách. Výsledný produkt byl rozdestilován a u středněvroucí frakce byly určeny vlastnosti. Bylo zjištěno, že pomocí hydrorafinace byly zlepšeny vlastnosti lehkého cyklového oleje. Došlo k hydrogenaci většiny polyaromátů a diaromátů. Výrazně se snížil obsah sirných sloučenin. Došlo k mírnému nárůstu cetanového indexu. Tento produkt měl však stále nízký cetanový index a vysoký obsah síry, proto je vhodné jej před vmícháním ještě dále upravit. Bylo též ověřeno, že reakce je ovlivněna teplotou procesu, s vyšší teplotou dochází k hlubšímu odsíření suroviny.


Chromatografická separace acetalů připravených syntézou z odpadního glycerinu s acetaldehydem

Autor: Kapasný Ondřej
Školitel: Ing. Mužíková Zlata

Výroba a spotřeba biopaliv se v posledních letech neustále rozrůstá. V Evropských pod-mínkách se nejvíce rozšířilo používání bioethanolu a methylesterů řepkového oleje. Při výrobě methylesterů rostlinných olejů vzniká jako vedlejší produkt velké množství glycerinu, pro nějž je nutné najít vhodné využití. Reakcí glycerinu s aldehydem za vhodných podmínek je možné připravit cyklické kyslíkaté sloučeniny - acetaly s pětičlenným (dioxolanovým) nebo šestičlenným (dioxanovým) kruhem. Acetaly je pak možné dále využívat jako kyslíkaté složky do benzínu nebo motorové nafty. Ve výsledném reakčním produktu jsou přítomny izomery acetalu glycerinu a acetaldehydu mající buď pětičlenný nebo šestičlenný cyklus a cis- nebo trans- konfiguraci. Pomocí plynové chromatografie s MS detektorem je možné stanovit pořadí a s FID detektorem zastoupení testovaných izomerů. Tato práce se zabývá preparativní separací těchto izomerů za účelem jejich rozdělení podle typu cyklu a možností jejich přídavku do motorové nafty. Dále jsou analyzovány směsi nafty a některých izomerů zkoumaného acetalu glycerinu a acetaldehydu pomocí vhodných metod.


Tlak par paliva E85

Autor: Levý Omar
Školitel: Ing. Straka Petr

Tato práce řeší dva specifické úkoly, které se týkají lihobenzinových směsí. Důvodem je dnešní snaha omezit závislost na ropě. To vede k používání bioetanolu jako významné složky pohonných hmot v automobilové dopravě. V současnosti se však stále používanější palivo - označované jako E85 (85 % obj. etanolu a 15 % obj. benzínu) - potýká s řadou technických problémů. Zkoumané lihobenzínové směsi byly měřeny metodou podle Reida. U paliva E85 bylo základním úkolem zjistit závislost tlaku par na teplotě. Měření ukázala, že se jedná o závislost rostoucí. Další úkol se týkal lihobenzinové směsi, v níž se postupně měnil obsah etanolu. Cílem bylo zjištění závislosti tlaku par na obsahu přidávaného etanolu. Vzhledem k tomu, že etanol se vzorkem benzínu tvoří azeotrop, má to za následek počáteční růst tlaku par až do azeotropického bodu a pak následný pokles až na hodnotu čistého etanolu. Posledním úkolem bylo nasimulovat tuto závislost v programu HYSYS.


Simulace a optimalizace jednotky redestilace benzinu

Autor: Němcová Kateřina
Školitel: Ing. Maxa Daniel, Ph.D.

Tato práce se zabývá simulací a optimalizací jednotky redestilace hydrogenovaného stabilizovaného benzínu. Jako vstupní data pro výpočty byly použity parametry jednotky provozované v rafinérii Kralupy nad Vltavou. Cílem této práce je shromáždit data potřebná pro simulace. Provést vlastní stacionární simulaci, na jejímž základě se určí kvalita a výtěžky produktů v hlavě a v patě kolony, a také minimalizovat střední řezy, které nejsou dále zpracovávány ve prospěch výroby motorových paliv. Dále je žádoucí minimalizovat obsah C7 sloučenin v hlavovém produktu kolony, které v jednotce izomerace podléhají štěpení, a maximalizovat obsah C6 sloučenin v tomtéž, neboť mají příznivý vliv na kvalitu nástřiku na jednotku izomerace a následně na kvalitu izomerátu. V neposlední řadě je podstatné stanovení minimálního množství energie pro udržení kvality a výtěžků žádaných produktů. Programový balík, kterým je prováděna zmíněná simulace a následně i optimalizace jednotky, je Aspen Hysys 2006.5 firmy AspenTech. Tento software je určený především pro rafinérské procesy. Podporuje interaktivní práci v grafickém prostředí umožňující sestavení proudového schématu a nastavení potřebných operačních parametrů proudů a jednotkových operací.


Rozpouštění ropných úsad ropou

Autor: Nurgaliyev Almas
Školitel: Ing. Procháska František, Ph.D.

Cílem této práce bylo ověření moţností pouţití rop při rozpouštení ropných úsad vznikajících v těţebních a skladovacích zařízeních a dále pak výzkum závislosti rozpouštěcí účinnosti rop na jejich sloţení a na sloţení úsad, a to pomocí kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Za tímto účelem byla provedena separace nasycených uhlovodíků a stanovení n-alkanů v analyzovaných ropách a úsadách. Zjištěné výsledky byly konfrontovány s výsledky stanovení rozpouštěcí účinnosti rop zjištěné pomocí extrakčních experimentů vyhodnocených pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí.


Tlak par automobilových benzínů s obsahem kyslíkatých látek

Autor: Thiam Babacar
Školitel: Ing. Mužíková Zlata

Ethanol (ethylalkohol) může být použit jako pohonná hmota, zejména jako alternativa k automobilovému benzínu. Jeho výroba a zpracování je snadná a je možné ho získat z biomasy, která je obnovitelným zdroje energie. Bezvodý ethanol je možné používat ve směsi s benzínem v různých poměrech. Dle ČSN EN 228, která je českou verzí evropské normy EN 228, je možné přidávat do automobilových benzínů bezvodý ethanol v maximálním množství 5,0 % obj. nebo ve formě ethyl-terc.butylétheru až do 15 % obj.. Dále je možné používat ethanol ve formě paliva E85 s obsahem ethanolu 70 a 85 % obj., jehož vlastnosti upravuje předpis ČSN EN 656512. Ethanol tvoří s uhlovodíky přítomnými v benzínu azeotrop s minimálním bodem varu a tím dochází ke zvýšení tlaku par směsi. Přitom tlak par ethanolu je nižší než tlak par původního automobilového benzínu. Cílem práce bylo posoudit vliv kyslíkatých látek a zejména ethanolu na tlak par jejich směsí s benzínem a v závislosti na teplotě.

Aktualizováno: 19.3.2015 12:15, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi